Komunalna naknada

Komunalna naknada prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave. Komunalna naknada jest namjenska naknada koju plaćaju svi građani, fizičke i pravne osobe. Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, dalje u tekstu: ZKG), sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti kao što su održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, odvodnja atmosferskih voda (održavanje sustava oborinske odvodnje) ili održavanje groblja i krematorija. T...
More

Oporuka i pravo na nužni dio

Zakon o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, 14/19 –  u daljnjem tekstu:  ZN) u svojem članku 7. propisuje kako je svaka osoba ovlaštena za slučaj svoje smrti oporukom odrediti sebi nasljednika, dakle da oporukom odredi tko će je naslijediti, ali i da pravo svojeg nasljednika ograniči i optereti i to na način i u granicama propisanim Zakonom o nasljeđivanju. Nadalje, ZN u članku 7. stavku 2. propisuje kako zbog zaštite opravdanih interesa članova uže obitelji određena prava glede ostavine pripadaju članovima uže obitelji pa makar to bilo i protiv ostaviteljeve volj...
More

Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina

ŠTO JE UGOVOR O POSREDOVANJU? Prema članku 15. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14, 32/19;  u daljnjem tekstu ZPPN) stoji da ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje se posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenog pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenog prava na nekretnini, a nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen. Prema članku 813. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18; u ...
More

Izbor predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na izbor sudaca Vrhovnog suda SAD-a

U Republici Hrvatskoj sudbenu vlast obavljaju redovni i specijalizirani sudovi. Redovni su općinski i županijski sudovi, dok su specijalizirani upravni i trgovački sudovi te Visoki trgovački sud, Visoki upravni sud, Visoki prekršajni sud i Visoki kazneni sud Republike Hrvatske. Vrhovni je sud Republike Hrvatske člankom 116. Ustava RH definiran kao najviši sud u Republici Hrvatskoj. Samim time možemo zaključiti kako predsjednik najvišeg suda u RH ima vrlo važnu ulogu. Predsjednik suda općenito je definiran člankom 30. st. 1. Zakona o sudovima (NN, br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/...
More

Prigovor zastare kod ovrhe računa za fiksni telefon

Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave podnosi se općinskom sudu na čijem području ovršenik ima prebivalište ili sjedište koji ga automatski povjerava u rad javnom bilježniku kao povjereniku suda. Ako javni bilježnik ocjeni da je prijedlog dopušten i osnovan, donijet će rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave u kojem će naložiti ovršeniku da u roku od osam dana od dana dostave rješenja namiri tražbinu zajedno s odmjerenim troškovima, prema čl. 41. st. 2 Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20, u daljnjem tekstu: OZ...
More

SVJEDOCI KAO DOKAZNO SREDSTVO PRI UTVRĐIVANJU POSTOJANJA IZVANBRAČNE ZAJEDNICE

MOGU LI SVJEDOCI BITI DOKAZNO SREDSTVO PRI UTVRĐIVANJU POSTOJANJA IZVANBRAČNE ZAJEDNICE, TE KOLIKO SVJEDOKA JE POTREBNO? Prema članku 35. Zakona o parničnom postupku (Zakon o parničnom postupku SL SFRJ 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91, i NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19 na snazi od 01.09.2019.; u daljnjem tekstu Zakon o parničnom postupku) svaka osoba koja se poziva kao svjedok dužna je odazvati se pozivu, a ako ovim Zakonom o parničnom postupku nije drugačij...
More

UVID U SPIS

Zakon o parničnom postupku (SL SFRJ 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91, i Narodne novine 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) u članku 150. stavku 1. propisuje da se ostalim osobama koje nisu stranke, a koje imaju opravdani interes, može dopustiti razmatranje i prepisivanje pojedinih spisa. Kad je postupak u tijeku, dozvolu daje sudac pojedinac, odnosno predsjednik vijeća, a kad je postupak završen - predsjednik suda ili sudac koga on odredi.Sudski poslovnik (Narodne no...
More

Kazneno djelo klevete

KOJA SU OBILJEŽJA KAZNENOG DJELA KLEVETE? U stavku 1. članka 149. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19; u daljnjem tekstu KZ) opisano je kazneno djelo klevete - tko pred drugim za nekoga iznese ili pronese neistinitu činjeničnu tvrdnju koja može škoditi njegovoj časti ili ugledu, znajući da je neistinita, kazniti će se novčanom kaznom do tristo šezdeset dnevnih iznosa.Stavak 2. članka 149. KZ-a navodi da će se kaznom do peststo novčanih iznosa kazniti onaj tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili ...
More

Prodaja nekretnine u postupku ovrhe kroz elektroničku javnu dražbu i pravo na pokriće troškova stambenog zbrinjavanja

Temeljem članka 127. Ovršnog zakona (u daljnjem tekstu: OZ) stranka nakon elektroničke prodaje stana na javnoj dražbi gubi vlasništvo nad istim te ga je dužna predati kupcu odmah nakon dostave zaključka o prodaji nekretnine - ako drukčije nije određeno zakonom ili u sporazumu s kupcem. Nakon donošenja zaključka o prodaji nekretnine kupcu (u daljnjem tekstu: zaključak) sud će na prijedlog kupca pristupiti ovrsi radi ispražnjenja i predaje stana kupcu čijim podnošenjem kupac stječe položaj ovrhovoditelja (članak 128. OZ-a). Nadalje, članak 130. OZ-a određuje kako će sud nakon donošenja zakl...
More

Prava suvlasnika na uporabu objekta za stanovanje

Prema zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 u daljnem tekstu ZV) u članku 37. propisano je da je svaki suvlasnik vlasnik idealnoga dijela stvari koji odgovara njegovu suvlasničkom dijelu, pa glede njega ima sve ovlasti kakve pripadaju vlasniku, ako ih može izvršavati s obzirom na narav idealnoga dijela. U članku 38. istoga zakona svaki suvlasnik smije izvršavati glede cijele stvari sve ovlasti koje ima kao nositelj dijela prava vlasništva bez suglasnosti ostalih suvlasnika, ak...
More

Prava i obveze prijevoznika iz ugovora o prijevozu osoba

Prema Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/2018, 98/19; u daljnjem tekstu ZPC) u članku 34. stoji da prijevoznik koji obavlja javni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu u smislu ovoga Zakona dužan je: svoje prijevozne usluge pruţati svim korisnicima prijevoza bez diskriminacije i pod jednakim uvjetima – donijeti i primjenjivati cjenik prijevoznih usluga i putnicima izdavati vozne karte sukladno cjeniku, koje mogu biti u tiskanom ili digitalnom obliku – obavljati javni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu u skladu s ovim Zakonom, potpisanim ugovo...
More

O odgovornosti za štetu

ŠTO JE ODGOVORNOST ZA ŠTETU? Prema članku 1045. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18; u daljnjem tekstu: ZOO) stoji da tko drugome prouzroči štetu, dužan je naknaditi je ako se ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje. Svatko ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog tijela da naredi prestanak radnje kojom se vrijeđa pravo njegove osobnosti i uklanjanje njome izazvanih posljedica. Predmnjeva se obična nepažnja. Navodi se da je šteta umanjenje nečije imovine (obična šteta), sprječavanje njezina povećanja (izmakla korist) i povreda prava osobno...
More

Pravo na rad na pola radnog vremena radi skrbi o djetetu i status roditelja njegovatelja

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17, 37/20 – dalje u tekstu: ZRRP) u ovom smislu predviđa tri vrste mjera koje korisnik može koristiti: rad s polovicom punoga radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta te dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju. Budući da se kod svih navedenih mjera govori o roditeljskim pravima radi njege djeteta, postoje prekluzivni rokovi na korištenje istih, a koji su između 6. i 9. mjeseca djetetovog života za rad s po...
More

Skrbništvo prema ObZ-u

Prema važećem Obiteljskom zakonu (NN 103/15, 98/19 – dalje u tekstu: ObZ) skrbništvo je oblik zaštite djeteta bez roditeljske skrbi, osobe lišene poslovne sposobnosti i osobe koja nije iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese. Osoba pod skrbništvom se naziva štićenik. Punoljetnom štićeniku lišenom poslovne sposobnosti skrbništvom se osigurava zaštita onih prava i interesa koji su mu odlukom suda o lišenju poslovne sposobnosti ograničeni. Skrbništvo prestaje smrću štićenika ili prestankom okolnosti zbog kojih je osoba pod skrbništvom. Prema čl. 247. ObZ ako osob...
More

Razvod braka i uzdržavanje

O POSTUPKU ZA RAZVOD BRAKA Prema čl. 47. Obiteljskog zakona (NN 103/15, 98/19 –  u daljnjem tekstu: ObZ, brak bez obzira na oblik u kojem je sklopljen prestaje smrću bračnog druga, proglašenjem nestalog bračnog druga umrlim, poništajem ili razvodom. Prema čl. 50. st. 1. ObZ-a, razvod braka može tužbom zahtijevati jedan bračni drug, a oba bračna druga prijedlogom za sporazumni razvod braka. Prema čl. 455. st. 1. ObZ-a za suđenje u povodu prijedloga za sporazumni razvod braka nadležan je sud na čijem su području bračni drugovi imali posljednje zajedničko prebivalište.  Po st. 2. ako je u bra...
More

Ostvarivanje naknade štete mirnim putem

KAKO STRANKA MOŽE ZAHTIJEVATI OD IZVOĐAČA NAKNADU ŠTETE OSIM PUTEM SUDSKOG POSTUPKA ? Prilikom kupnje proizvoda na webstranici proizvođača kućne opreme, kupac uobičajeno mora potvrditi slaže li se s odredbama općih uvjeta poslovanja prodavatelja. Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19)  i Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12). Nerijetko će se na web stranicama navoditi kako se opći uvjeti primjenjuju kao primarni i mandatorni izvor prava kojim se regulira pravni odnos između prodavatelja i kupca. Kupac j...
More

Isplata neisplaćene alimentacije

POSTOJI LI MOGUĆNOST NAKNADNE ISPLATE NEPLAĆENE ALIMENTACIJE? Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19; u daljnjem tekstu: OBZ) u članku 289. propisuje kako roditelj koji ne stanuje s maloljetnim djetetom i koji nije plaćao alimentaciju za svoje maloljetno dijete, ima obvezu isplatiti naknadu za uskraćeno uzdržavanje od nastanka tog prava pa do podnošenja tužbe. Prema stavku 3. Istog članka, tražbina iz stavka 1. ovoga članka prema roditelju koji ga nije uzdržavao zastarijeva za vrijeme od pet godina od dana nastanka obveze. Nadalje, OBZ u članku 290. propisuje obvezu uzdržavanja punoljetnog dje...
More

Dijete kao uzdržavani član i promjene na poreznoj kartici

KADA SE DIJETE SMATRA UZDRŽAVANIM ČLANOM ?  Prema članku 14. stavku 5. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18 u daljnjem tekstu: Zakon o porezuu) djecom se smatraju djeca koje roditelji, mećehe odnosno očusi, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju. Također, djetetom se smatra i dijete nakon završeta redovnog školovanja do prvog zaposlenja. Članak 17., stavak 1. propisuje da se u smislu ovoga Zakona, uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom (dalje u tekstu: uzdržavani članovi) smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plać...
More

O kleveti

Kleveta iz čl. 149. Kaznenog zakona je kvalificirani oblik teškog sramoćenja. Ona sadržava sva obilježja teškog sramoćenja (iznošenje ili pronošenje pred drugim za nekoga difamantne činjenične tvrdnje), ali, osim toga, kao objektivno obilježje i neistinitost tvrdnje, a na subjektivnom planu počiniteljevo znanje da je tvrdnja neistinita. Stoga sve što je rečeno o činjeničnoj tvrdnji i o njezinu iznošenju i pronošenju kao obilježjima sramoćenja vrijedi u cijelosti i za klevetu. Teret dokazivanja neistinitosti tvrdnje, kao i počiniteljeva znanja da je tvrdnja neistinita, leži na privatnom tužite...
More

Ostvarivanje prava na isplatu plaće

Na temelju stavka 1. članka 90. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19; u daljnjem tekstu: ZR) poslodavac je dužan radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu utvrđenom propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu. Sukladno članku 14. ZR, ugovor koji je sklopljen usmeno, a tek kasnije sklopljen u pismenom obliku, sva prava i obveze stranke proizlaze već samim usmenim ugovorom stranaka. U stavku 2. članka 14. ZR-a, propisuje se da propust ugovornih strana da sklope ugovor o radu u pisanom obliku, ne utječe na postojanje i valjanost usmenog ugovora.   Dal...
More

Osobna invalidnina, razlika između teškog i težeg invaliditeta i mogućnosti zaposlenja i smještaja osoba s invaliditetom

Koja je razlika između teškog i težeg invaliditeta? Razlika između teškog i težega invaliditeta, prema članku 40. stavku 1. Pravilnika o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (NN 79/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik), je da se teškim invaliditetom smatraju tjelesna, intelektualna, osjetilna ili mentalna oštećenja zbog kojih osoba ne može izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi jer je potpuno ovisna o brizi druge osobe. (npr. nesposobnost samostalnog kretanja i uz ortopedska pomagala, korištenje re...
More

Zaustavljanje vozila na gradskim stajalištima

TKO SE MOŽE ZAUSTAVLJATI NA GRADSKIM STAJALIŠTIMA TE KOLIKO DUGO VOZILO MOŽE BITI ZAUSTAVLJENO? Stavak 1. članak 1.  Zakona o sigurnosti na cestama ( NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17; u daljnjem tekstu: ZOSC) propisuje definicije osnovnih sastavnica prometa relevantnih za ovaj slučaj.  Vozilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po cesti, osim dječjih prijevoznih sredstava na osobni ii motorni pogon a osobe s invaliditetom ii starije osobe, ako se pri tome ne kreću brzinom čovječjeg hoda. Članak 1. dalje definira osobni automobil, autobus i tramva...
More

Novčana naknada nakon prestanka radnog odnosa

IMA LI STRANKA PRAVO NA NOVČANU NAKNADU NAKON PRESTANKA RADNOG ODNOSA? Stavak 1. čl. 46. Zakona o tržištu rada (NN 118/18; u daljnjem tekstu: ZTR) propisuje da pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti ima najmanje devet mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca. Nadalje, čl.47. st.1. ZTR-a ističe da pravo na naknadu stječe nezaposlena osoba kojoj je prestao radni odnos, ako se prijavi Zavodu za zapošljavanje i podnese zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, a 2. stavak istog č...
More

IZJAVLJIVANJE PRIGOVORA NA POSTUPANJE POLICIJE

Prema članku 5. stavku 1. Zakona o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16, 66/19; u daljnjem tekstu: ZOP) fizička i pravna osoba koja smatra da je djelovanjem ili propuštanjem djelovanja policijskog službenika u primjeni policijskih ovlasti povrijeđena njezina prava ili slobode, ima pravo Ministarstvu podnijeti pritužbu u roku od 30 dana od dana saznanja za povredu. A u istom članku (5.), ali u stavku 2. navodi se da ta pritužba mora biti razumljiva i da mora sadržavati: ime,prezime i adresu podnositelja mjesto, vrijeme i opis djelovanja ili propuštanja djelovanja koj...
More

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O TELEKOMUNIKACIJSKIM USLUGAMA BEZ PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIJEVREMENI RASKID

PODNOŠENJE PRIGOVORA ZA PRUŽENU TELEKOMUNIKACIJSKU USLUGU Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17; u daljnjem tekstu: ZEK) u čl. 50. propisano je da krajnji korisnik odnosno u ovom slučaju stranka ima pravo podnijeti telekom operateru prigovor u vezi na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu. Prigovor se podnosi u pisanom ili elektroničkom obliku telekom operateru. Bitno je napomenuti da prigovor treba sadržavati sve činjenice i dokaze na kojima se on temelji. Rok za podnošenje prigovora je 30 dana od dana dospijeća računa za pružene usluge. T...
More