AUTORSKO PRAVO – FOTOGRAFIJE IZ ČASOPISA I ČLANAKA

ŠTO JE AUTORSKO PRAVO?

Članak 4. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/2021 , u daljnjem
tekstu ZAPSP) propisuje da autorsko pravo pripada, po svojoj naravi, fizičkoj osobi
koja stvori autorsko djelo. Pravo umjetnika izviđača pripada, po svojoj naravi, fizičkoj
osobi koja izvede djelo iz književnog ili umjetničkog područja ili izražaja folklora.
Izvorni nositelj drugih srodnih prava može biti fizička ili pravna osoba, ako ovim
Zakonom nije drugačije određeno. Autorsko pravo i srodna prava mogu se protiv
volje njihovih nositelja ograničiti samo pod pretpostavkama i na način određen ovim
Zakonom. Nositelj prava je fizička ili pravna osoba, različita od organizacije za
kolektivno ostvarivanje prava, koja je nositelj autorskog prava ili srodnog prava ili
koja na temelju ugovora o korištenju prava ili ovog Zakona ima pravo na udio u
prihodima od prava. Dalje ZAPSP u članku 5. navodi da se autorskim djelom ili
predmetom srodnog prava smatra objavljenim ako je učinjeno pristupačnim javnosti
uz pristanak nositelja prava, te se smatra izdanim: ako se uz pristanak nositelja prava
primjerci toga autorskog djela odnosno predmeta srodnog prava ponuđeni javnosti ili
stavljeni u promet u količini koja zadovoljava razumne potrebe javnosti, ako je
autorsko djelo ili predmet srodnog prava učinjen dostupnim javnosti, bežično ili
putem žica, na način koji pripadnicima javnosti omogućava pristup autorskom djelu
ili predmetu srodnog prava s mjesta i u vrijeme koje sami odaberu. Javnost označava
veći broj osoba koje su izvan uobičajenoga užeg kruga osoba usko povezanih
rodbinskim ili drugim osobnim vezama, a javnim korištenjem autorskog djela smatra
se svako korištenje autorskog djela ili predmeta srodnih prava koje je pristupačno
javnosti ili korištenje u prostoru koji je pristupačan pripadnicima javnosti ili
omogućavanje pripadnicima javnosti pristupa autorskom djelu i predmetima srodnih
prava s mjesta i u vrijeme koje sami odaberu. Članak 26.ZAPSP-a nam objašnjava što
je sve to sadržaj autorskog prava te navodi da autorsko pravo sadržava moralna i
imovinska prava autora, da se njime štite osobne i duhovne veze autora s njegovim
autorskim djelom te imovinski interesi autora u pogledu njegova autorskog djela, te
da za svako korištenje autorskog djela autoru pripada naknada, ako ovim Zakonom ili
ugovorom nije drukčije određeno.

AUTORSKO PRAVO FOTOGRAFIJE?

Odredba čl. 14. st 2. ZAPSP navodi da su autorska djela fotografska djela i djela proizvedena
postupkom sličnom fotografskim te karakterizira autorsko djelo kao originalnu intelektualnu
tvorevinu s individualnim karakterom.
Pošto ne postoje posebna pravila kojima se ocjenjuje originalnost fotografije ono se
procjenjuje od slučaja do slučaja. Prema rješenjima iz prava Europske unije, koja su
primjenjiva u Republici Hrvatskoj, fotografija se smatra originalnom ako odražava osobnost
svog autora, te ako je autor pri njenoj izradi izrazio svoju kreativnost, na način da je napravio
određene „slobodne i kreativne odluke“ koje imaju za posljedicu njegov „osobni doprinos“
fotografiji. Kreativni doprinos autora se može očitovati primjerice u izboru pozadine,
smještaju fotografiranog objekta, osvjetljenju, izboru kadra i kuta snimanja, što sve pridonosi
stvaranju određene atmosfere u fotografiji. Isto tako, kreativnost se može očitovati i u izboru
određene tehnike razvijanja analognih fotografija, ili u primjeni računalnih programa (kao
primjerice „filtera“ koje upotrebljava Instagram i slične aplikacije za fotografiranje) kojima
se postižu slični učinci.
Člankom 119. ZAPSP-a ograničava se trajanje autorskog prava na vrijeme za života autora i
70 godina nakon njegove smrti, bez obzira na to kada je autorsko djelo zakonito objavljeno,
ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, a nakon isteka roka zaštite autorskog djela ono
postaje javno dobro, te se može slobodno koristiti uz obvezu priznanja autorstva, poštovanja
autorskog djela te časti i ugleda autora.

DA LI JE POTREBNA SUGLASNOST AUTORA FOTOGRAFIJE KOJU KORISTIMO U RADU?

Članak 80. ZAPSP-a propisuje da se objavljenim autorskim djelom može se koristiti bez
autorovog odobrenja ili bez autorovog odobrenja i bez plaćanja naknade, samo u slučajevima
koji su u ovom Zakonu izričito navedeni. Odredbe o ograničenjima iz ovoga poglavlja

pokrivaju samo takvo korištenje autorskog djela koje se ne suprotstavlja redovitom korištenju
autorskog djela i neopravdano ne šteti zakonitim interesima nositelja prava.
Prema članku 82. ZAPSP-a fizička osoba može reproducirati autorsko djelo na bilo koju
podlogu ako to čini za privatno korištenje, kao i reproducirati autorsko djelo u obliku
fotokopije i za drugo vlastito korištenje, koje nema izravno ili neizravno komercijalnu svrhu i
nije namijenjeno ili pristupačno javnosti. Nije dopušteno reproduciranje cijele knjige osim
ako su primjerci te knjige rasprodani najmanje dvije godine, grafičkih izdanja glazbenih
djela, elektroničkih baza podataka, kartografskih djela kao ni izgradnja arhitektonskog
objekta, ako ovim Zakonom ili ugovorom nije drukčije određeno.
Člankom 85. ZAPSP-a dopušteno je reproduciranje na papir ili sličan medij i distribuiranje
pojedinih odlomaka zakonito objavljenih autorskih djela ili cjelovitih kratkih autorskih djela s
područja znanosti, književnosti i glazbe, kao i pojedinačnih objavljenih autorskih djela s
područja likovnih umjetnosti, arhitekture, primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna,
fotografskih ili kartografskih djela te prikaza znanstvene ili tehničke prirode, u obliku zbirke
koja sadržava priloge više autora i koja je po svojem sadržaju i sistematizaciji isključivo
namijenjena nastavi ili znanstvenom istraživanju uz navođenje izvora, osim ako to autor
izričito ne zabrani.
Člankom 90. ZAPSP- a dopušteno je doslovno navođenje ulomaka autorskog djela (citata)
koje je na zakonit način postalo pristupačno javnosti, radi znanstvenog istraživanja, nastave,
kritike, polemike, recenzije, osvrta, u mjeri opravdanoj svrhom koja se želi postići i u skladu
s dobrim običajima, time da se mora naznačiti izvor i ime autora.

KAKO PRAVILNO NAVESTI IZVOR FOTOGRAFIJE?

Članak 28. st. 2. ZAPSP-a kaže da osoba koja javno koristi autorsko djelo dužna je pri
svakom korištenju naznačiti autora, osim ako autor u pisanom obliku izjavi da ne želi biti
naveden ili ako način pojedinog javnog korištenja autorskog djela onemogućava navođenje
autora .Članak 197. stavak 1. ZAPSP-a kaže da je dopušteno, bez odobrenja nositelja prava,
umnožavanje na papiru ili bilo koji drugi medij i distribuiranje pojedinih odlomaka zakonito
objavljenih autorskih djela ili cjelovitih kratkih autorskih djela s područja znanosti,
književnosti i glazbe, kao i pojedinačnih objavljenih autorskih djela s područja vizualnih

umjetnosti, arhitekture, primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna, fotografskih ili
kartografskih djela te prikaza znanstvene ili tehničke prirode, pojedinih odlomaka zakonito
objavljenih umjetničkih izvedaba, fonograma ili videograma ili cjelovitih kratkih umjetničkih
izvedaba, fonograma ili videograma, u obliku zbirke koja sadržava priloge više autora i
drugih nositelja prava i koja je po svojem sadržaju i sistematizaciji isključivo namijenjena
nastavi ili znanstvenom istraživanju, uz navođenje izvora, osim ako to autor ili drugi nositelj
prava izričito ne zabrani. Umnožavanje i distribuiranje pojedinih dijelova autorskih djela i
umjetničkih izvedaba ne smatra se povredom prava iz članka 29., 30., 132. i 133. ovoga
Zakona, osim ako bi se objavljivanjem pojedinih dijelova ugrozili čast ili ugled autora ili
umjetnika izvođača.

OSIJEK PRO BONO, ožujak 2022.