Darovni ugovor i služnost na nekretnini

Što je to pravo stanovanja u nekretnini i je li to istoznačno pravu doživotnog uživanja nekretnine?

Prema Članaku 217. u stavku 1.  Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15), u daljnjem tekstu ZV, zakon definira pravo stanovanja ovako:

Pravo stanovanja je osobna služnost koja svojega nositelja (stanovatelja) ovlašćuje da se služi nečijom stambenom zgradom ili njezinim dijelom namijenjenim stanovanju (poslužna stvar) u skladu s tom namjenom, a čuvajući njezino sućanstvo  (arhaičan izraz koji znači da se ne dira u bit stvari, dakle da stan ostaje stan, voćnjak ostaje voćnjak i slično.)

U stavku 2. istog članka navedeno je da se pravo stanovanja prosuđuje po pravilima o uporabi, ako nije što drugo određeno.

Zatim, u stavku 3. ZV propisuje da ako pravo stanovanja ovlašćuje svojega nositelja da se služi svim dijelovima zgrade koji su za stanovanje tako da ih, čuvajući sućanstvo, u cijelosti uživa, tad je to plodouživanje zgrade, pa se prosuđuje po pravilima o plodouživanju.

Županijski sud u Varaždinu u svojoj odluci (broj odluke: Gž Zk-460/16-3) navodi da je pravo doživotnog uživanja po svojoj pravnoj prirodi osobna služnost, koju važeći ZV ne predviđa, već pravo doživotnog uživanja sadržajno odgovara pravu plodouživanja.

NA KOJE NAČINE MOŽE PRESTATI SLUŽNOST?

Služnost može prestati sporazumom, odlukom suda ili zastarom.

Prema članku 201. ZV osobne služnosti imaju ograničeno trajanje tj. traju samo onoliko za koliko su osnovane te prestaju najkasnije smrću njihova ovlaštenika ako zakon ne propisuje drugačije.

Članak 239. u stavku 1. ZV navodi da pravo služnosti prestaje valjanim jednostranim odreknućem njezina ovlaštenika, bez obzira na to na kojem je pravnom temelju osnovana. U stavku 5. istog članka propisano je da ako je služnost upisana u zemljišnoj knjizi, ona će prestati tek kada bude izbrisana.

Na web stranicama sudova objavljene su upute za brisanje prava doživotnog uživanja iz ZK pa tako Općinski sud u Karlovcu na svojim stranicama navodi da je potrebno sljedeće:

1. Prijedlog – obrazac se može preuzeti na linku https://sudovi.hr/hr/oska/o-sudovima/brisanje
2. Izvod iz matične knjige umrlih za nositelja prava doživotnog uživanja. Međutim, ako se nositelj prava, bez obzira na način stjecanja, tog prava odrekne na valjani način, tada se prijedlogu prilaže isprava o odreknuću. Potpis nositelja prava mora biti ovjeren kod javnog bilježnika (izvornik)
3. Pristojba 50,00 kuna ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe

Pristojba se plaća u državnim biljezima.

TKO SNOSI TROŠKOVE ODRŽAVANJA STVARI ?

Sukladno članku 181. stavku 1. ZV troškove održavanja i popravka poslužne stvari poslužne stvari snosi ovlaštenik, ako nije drugačije određeno. Nadalje, stavak 2. istog članka izričito propisuje – ako se poslužnom stvari služi u njezin vlasnik, on je dužan razmjerno snositi troškove, ali se te služnosti može osloboditi ustupivši poslužnu stvar ovlašteniku i protiv njegove volje.

Također, članak 205. stavak 6. propisuje da je plodouživatelj  dužan kao dobar domaćin održavati poslužnu stvar u stanju u kojem ju je zaprimio, te snositi troškove redovitoga održavanja i obnavljanja stvari, javne obveze s njom u svezi (porezne i sl.), realne terete koji je opterećuju, a i kamate na tražbine osigurane hipotekom na njoj.

TKO SNOSI TROŠKOVE IZVANREDNIH POPRAVAKA I OBNOVE STVARI ?

Članak 206.  u stavku 1. propisuje sljedeće- ako je zbog dotrajalosti ili više sile postalo nužno obaviti izvanredne popravke ili izvanredna obnavljanja poslužne stvari, plodouživatelj je dužan bez odgađanja obavijestiti vlasnika, odnosno onoga tko za vlasnika upravlja tom stvari, osim ako je te popravke ili obnavljanja dužan učiniti o svom trošku. Stavak 2. navodi da kad vlasnik poslužne stvari obavi nužne izvanredne popravke ili izvanredna obnavljanja poslužne stvari, plodouživatelj mu je dužan naknaditi kamate na vrijednost onoga što je vlasnik utrošio, u omjeru u kojem se time poboljšalo njegovo plodouživanje.

 Stavak 3. propisuje da ako vlasnik ne može ili neće obaviti nužne popravke ili obnavljanja, plodouživatelj nije ovlašten od njega zahtijevati da popravlja ili obnavlja vlastitu stvar, nego smije sam to učiniti i po prestanku plodouživanja zahtijevati naknadu kao pošteni posjednik, ili zahtijevati primjerenu naknadu za plodouživanje koje je izgubio zbog propuštenoga građenja.

U stavku 4. propisano je da je plodouživatelj dužan o svom trošku izvršiti one izvanredne popravke i izvanredne obnove stvari koje je sam skrivio ili ih je prouzročila osoba za koju on odgovara.

OSIJEK PRO BONO, OŽUJAK 2023.