Darovni ugovor, obrt i bračna stečevina

KAKVA JE ODGOVORNOST OBRTNIKA ZA DUGOVE?

Članak 36. Zakona o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20) u stavku 1. navodi da za obveze koje nastanu u obavljanju obrta obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom. U stavku 2. navodi se da se ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv obrtnika ne može provesti na onim stvarima i pravima na kojima se protiv njega ne bi mogla provesti kad ne bi obavljao gospodarsku djelatnost te na onim stvarima i pravima koja su nužna za obavljanje njegove gospodarske djelatnosti ako mu je ona glavni izvor sredstava za život. Nadalje (stavak 3.), ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv obrtnika ne može se provesti na nekretnini u kojoj ovršenik stanuje u opsegu nužnom za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba ovršenika i osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati.

KAKVA JE ODGOVORNOST BRAČNIH DRUGOVA S OBZIROM NA OBRT?

Članak 43. Obiteljskog zakona (NN 103/15, 98/19, 47/20) navodi da za obveze koje je jedan bračni drug imao prije sklapanja braka, kao i za obveze koje je samostalno preuzeo nakon sklapanja braka, a koje se ne odnose na tekuće potrebe bračne i obiteljske zajednice, ne odgovara drugi bračni drug.

KOJE SU POSLJEDICE SKLAPANJA DAROVNOG UGOVORA?

U članku 479. st. 1. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22) navodi se da ugovor o darovanju nastaje kad se darovatelj obveže prepustiti obdareniku bez protučinidbe stvar ili imovinsko pravo, a obdarenik to prihvati. Nadalje, čl. 480. ZOO-a navodi da se darovati mogu sadašnje i buduće stvari, prenosiva imovinska prava te sadašnja i najviše polovina buduće imovine. U dvojbi objektom darovanja smatra se samo sadašnja imovina. Članak 482. navodi da se ugovor o darovanju nekretnine sklapa u pisanom obliku. Ugovor o darovanju bez prave predaje stvari mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene (solemnizirane) privatne isprave. Izostanak sklapanja ugovora u propisanom obliku dovodi do ništetnosti tog pravnog posla. To znači da takav ugovor neće proizvoditi namjeravane pravne učinke odnosno, postupat će se kao da pravni poslovni nisu ni zaključeni.

OSIJEK PRO BONO, OŽUJAK 2023.