O odgovornosti za štetu

ŠTO JE ODGOVORNOST ZA ŠTETU? Prema članku 1045. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18; u daljnjem tekstu: ZOO) stoji da tko drugome prouzroči štetu, dužan je naknaditi je ako se ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje. Svatko ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog tijela da naredi prestanak radnje kojom se vrijeđa pravo njegove osobnosti i uklanjanje njome izazvanih posljedica. Predmnjeva se obična nepažnja. Navodi se da je šteta umanjenje nečije imovine (obična šteta), sprječavanje njezina povećanja (izmakla korist) i povreda prava osobno...
More

Ustup tražbine i ovrha

ŠTO JE USTUP TRAŽBINE (CESIJA)? Sukladno članku 80. stavcima 1. i 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18; u daljnjem tekstu: ZOO) vjerovnik može ugovorom sklopljenim s trećim prenijeti na njega svoju tražbinu, osim one čiji je prijenos zabranjen zakonom ili koja je strogo osobne naravi ili se po svojoj naravi protivi prenošenju na drugoga. Nadalje, članak 81. stavak 1. ZOO-a propisuje da s tražbinom prelaze na primatelja sporedna prava kao što su pravo prvenstvene naplate, hipoteka, založno pravo, prava iz ugovora s jamcem, prava na kamate, ugovornu kaznu i sl...
More

Doživotno i dosmrtno uzdržavanje

Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju pravni su poslovi kojima se jedna strana (u daljnjem tekstu: davatelj) obvezuje drugu stranu ili treću osobu (u daljnjem tekstu: primatelj) uzdržavati do njegove smrti, a primatelj izjavljuje da će davatelju u vlasništvo prenijeti svu ili dio svoje imovine. Iako u svakodnevnom govoru ne spoznajemo jasnu granicu između ova dva ugovora, razlika je značajna, a tiče se trenutka prijenosa imovine sa primatelja na davatelja. Kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, prijenos se događa za života primatelja (danom sklapanja ugovora ili u drugom roku oko kojeg s...
More