NASLJEDNO PRAVO-ISKLJUČENJE IZ NASLJEDSTVA

JE LI MOGUĆE ISKLJUČITI DIJETE IZ NASLJEDSTVA?Prema Zakonu o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, 14/19; u daljnjemtekstu: ZN), članku 69. st. 1., nužni nasljednici su ostaviteljevi potomci, njegova posvojčad injihovi potomci te njegov bračni drug. Stavak 2. istog Zakona navodi kako su ostaviteljeviroditelji, posvojitelji i ostali predci nužni nasljednici samo ako su trajno nesposobni za rad inemaju nužnih sredstava za život. Sve osobe navedene u članku 69. ZN-a su nužni nasljednicikad su po zakonskom redu nasljeđivanja pozvani na nasljedstvo.ZN propisuje prava nužnog naslje...
More

AUTORSKO PRAVO – FOTOGRAFIJE IZ ČASOPISA I ČLANAKA

ŠTO JE AUTORSKO PRAVO? Članak 4. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/2021 , u daljnjemtekstu ZAPSP) propisuje da autorsko pravo pripada, po svojoj naravi, fizičkoj osobikoja stvori autorsko djelo. Pravo umjetnika izviđača pripada, po svojoj naravi, fizičkojosobi koja izvede djelo iz književnog ili umjetničkog područja ili izražaja folklora.Izvorni nositelj drugih srodnih prava može biti fizička ili pravna osoba, ako ovimZakonom nije drugačije određeno. Autorsko pravo i srodna prava mogu se protivvolje njihovih nositelja ograničiti samo pod pretpostavkama i na način određen o...
More

GRAĐANSKO – UGOVOR O NAJMU STANA, NIŠTETNOST

TKO PREUZIMA OBVEZE ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE STANA I OPREME?Zakon o najmu stana (NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18, 105/20; u daljnjem tekstuZakon o najmu stana), u članku 15., stavku 1. propisuje da najmoprimac odgovara poopćim propisima za štetu koju on ili korisnici stana prouzroće u stanu i na zajedničkimdijelovima i zajedničkim uređajima. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08,125/11, 78/15, 29/18, 126/21; u daljnjem tekstu ZOO) u članku 554. govori kako jenajmodavac dužan o svom trošku pravodobno izvršiti potrebne popravke, predati stvar iodržavati stvar u stanju podobnom za ugovoren...
More

OVRHA NA POKRETNINAMA

ŠTO SVE NE MOŽE BITI PREDMET OVRHE? Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20), u daljnjem tekstu OZ u članku 135. propisuje što se sve može izuzeti od ovrhe tako što u 1. st., točkama  1 do 8 navodi da premet ovrhe ne mogu biti:  „1. odjeća, obuća, rublje i drugi predmeti osobne uporabe, posteljne stvari, posuđe, namještaj, štednjak, hladnjak, stroj za pranje rublja i druge stvari koje služe za zadovoljenje potreba kućanstava ako su nužni ovršeniku i članovima njegova kućanstva s obzirom na uobičajene uvjete života svoje društvene okoline, 2. hrana i ogrjev za...
More

UGOVOR O DAROVANJU I NASLJEDNO PRAVO – PRAVO NA NUŽNI DIO I POVRAT DARA

O ugovoru o darovanju Ugovor o darovanju reguliran je člankom 479. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18; u daljnjem tekstu: ZOO) i sukladno njemu darovanje nastaje kada se darovatelj obveže prepustiti obdareniku bez protučinidbe stvar ili imovinsko pravo, a obdarenik to prihvati. Nadalje, članak 480. navodi da se darovati mogu sadašnje i buduće stvari, prenosiva imovinska prava te sadašnja i najviše polovina buduće imovine. Također, u članku 482. određen je oblik ugovora, a navodi da se ugovor o darovanju nekretnine sklapa u pisanom obliku. ZOO u članku 484....
More

USPOSTAVA VLASNIŠTVA NAD POSEBNIM DIJELOM NEKRETNINE – Etažno vlasništvo

JE LI POTREBNA SUGLASNOST SVIH SUVLASNIKA ZA UPIS NEKRETNINE U ZK? Članak 53. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98,                137/99,  22/00, 73/00,  129/00, 114/01,  79/06,  141/06,  146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, dalje u tekstu: ZV) propisuje: ako suvlasnici suglasno odluče da će umjesto diobe nekretnine svoja suvlasnička prava ograničiti tako da će s određenim idealnim dijelom povezati vlasništvo posebnog dijela suvlasničke nekretnine, odnosno da će ...
More

Vraćanje poslovne sposobnosti

Je li traženje povrata poslovne sposobnosti ograničeno rokom? Člankom 503. ObZ-a propisano je da ako sud odbije prijedlog za potpuno ili djelomično vraćanje poslovne sposobnosti, sud može odlučiti da se prije isteka određenog roka, ali ne duljeg od godinu dana, ne može ponovno tražiti vraćanje poslovne sposobnosti ako iz ishoda postupka s velikom vjerojatnošću proizlazi da se za određeno vrijeme ne treba očekivati izlječenje ili znatno poboljšanje psihičkog stanja ili drugih okolnosti zbog kojih je osoba lišena poslovne sposobnosti. Ukoliko se podnese prijedlog prije isteka roka sud će ga ...
More

Suvlasništvo i izvođenje radova bez suglasnosti suvlasnika

ŠTO JE SUVLASNIŠTVO I NA KOJI NAČIN SUVLASNICI MOGU PRAVA SUVLASNIŠTVA IZVRŠAVATI? Prema čl. 36. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, u daljnjem tekstu ZV), ako više osoba ima neku stvar u svome vlasništvu tako da svakoj pripada po dio toga prava vlasništva, računski određen razmjerom prema cijelom pravu vlasništva te stvari, sve su one suvlasnici te stvari, a dijelovi prava vlasništva koji im pripadaju njihovi su suvlasnički dijelovi. Prema čl. 37. st. 1. ZV-a, ...
More

Izvanbračna zajednica i uzdržavanje zajedničkog djeteta

ŠTO JE IZVANBRAČNA ZAJEDNICA? Prema Obiteljskom zakonu (NN 103/15, 98/19, dalje: Zakon) izvanbračna zajednica definirana je kao zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca koja traje najmanje tri godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili ako je nastavljena sklapanjem braka. Također članak 11. Zakona navodi kako izvanbračna zajednica stvara osobne i imovinske učinke kao bračna zajednica te se na nju na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o osobnim i imovinskim odnosima bračnih drugova. KAKO SE UREĐUJU IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI UZDRŽAVANJA DJETETA PO PRESTANKU I...
More

Vraćanje poslovne sposobnosti, socijalna potpora za stanovanje i pravo na sekundarnu pravnu pomoć

Prestanak skrbništva za punoljetne osobe propisan je člankom 239. Obiteljskog zakona (NN 103/15, 98/19; u daljnjem tekstu: ObZ) na način da sud može u izvanparničnom postupku odlučiti da osobi koja je bila lišena poslovne sposobnosti bude smanjen opseg lišenja poslovne sposobnosti, odnosno da joj se poslovna sposobnost vrati. Skrbništvo za punoljetne štićenike prestaje kad rješenje o vraćanju poslovne sposobnosti postane pravomoćno ili štićenik umre. Članak 496. ObZ-a navodi da postupak radi lišenja poslovne sposobnosti može pokrenuti sud po službenoj dužnosti, centar za socijalnu skrb, br...
More

Reklamacija i šteta uslijed isključenja struje

Prema članku 32. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 104/2020, u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) korisnik mreže ima pravo na naknadu štete od operatora sustava zbog privremene obustave isporuke električne energije bez opravdanog razloga. Operator sustava će nakon prethodne obavijesti, kao krajnju mjeru, privremeno obustaviti isporuku električne energije krajnjem kupcu ako krajnji kupac ni nakon opomene nije podmirio račune, propisano je u članku 94. Općih uvjeta. Prema članku 110. stavka 2. Općih uvjeta, operator distribucijskog sustava dužan je imati povjer...
More

O ostvarivanju prava na sekundarnu pravnu pomoć

KAKO OSTVARITI PRAVO NA SEKUNDARNU PRAVNU POMOĆ? Člankom 16. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (ZBPP) propisan je postupak za ostvarivanje prava na sekundarnu pravnu pomoć. U 1. stavku propisano je da se postupak za odobravanje besplatne pravne pomoći pokreće podnošenjem zahtjeva nadležnom upravnom tijelu (članak 4. točka 6. ZBPP navodi da je „upravno tijelo“ upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na pružanje besplatne pravne pomoći na području čije teritorijalne nadležnosti podnositelj zahtjeva ima ...
More

Socijalna potpora za stanovanje

OSTVARIVANJE PRAVA NA SOCIJALNU POTPORU - POMOĆ ZA STANOVANJE? Zakon o socijalnoj  skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20; u daljnjem tekstu ZSS) u članku 28. navodi da se zajamčena minimalna naknada priznaje samcu ili kućanstvu koji nemaju sredstva za uzdržavanje u visini propisanoj u članku 30. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona niti ih je u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao ni od obveznika uzdržavanja. Isti zakon, u članku 30. stavak 1. propisuje da se  iznos zajamčene minimalne naknade za samca utvrđuje se u sljedećim iznosi...
More

Vraćanje poslovne sposobnosti

KAKO VRATITI POSLOVNU SPOSOBNOST? Prestanak skrbništva za punoljetne osobe propisan je člankom 239. Obiteljskog zakona (NN 103/15, 98/19; u daljnjem tekstu: ObZ) na način da sud može u izvanparničnom postupku odlučiti da osobi koja je bila lišena poslovne sposobnosti bude smanjen opseg lišenja poslovne sposobnosti, odnosno da joj se poslovna sposobnost vrati. Skrbništvo za punoljetne štićenike prestaje kad rješenje o vraćanju poslovne sposobnosti postane pravomoćno ili štićenik umre. Članak 496. ObZ-a navodi da postupak radi lišenja poslovne sposobnosti može pokrenuti sud po službenoj ...
More

JAMSTVO I ODGOVORNOST NASLJEDNIKA ZA OBVEZE IZ UGOVORA O JAMSTVU

ŠTO JE JAMSTVO? Obveznopravni odnosi poznaju sredstva kojima se, u pravilu, pojačava pozicija vjerovnika. Razlikujemo stvarna i osobna sredstva pojačavanja osobnih odnosa. Jamstvo ili poručanstvo ubraja se u osobna sredstva pojačavanja. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, u daljnjem tekstu: ZOO), u članku 104. definira jamstvo kao ugovor o jamstvu kojim se jamac obvezuje prema vjerovniku da će ispuniti valjanu i dospjelu obvezu dužnika, ako to dužnik ne učini. Nadalje, članak 105. ZOO-a naglašava kako je ugovor o jamstvu valjan samo ako je sklopljen u pisanom ...
More

Prigovor na rad službenika Grada Osijeka

MOŽE LI SLUŽBENICA/SLUŽBENIK SAMOVOLJNO ODLUČITI HOĆE LI SE OBAVITI ZAHTIJEVANA RADNJA BEZ OBZIRA NA PRAVILA STRUKE? Etički kodeks službenika i namještenika Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1 od 19. siječnja 2013.; u daljnjem tekstu: Etički kodeks) u čl. 9., odlomak 4. navodi: „Službenici Grada Osijeka su dužni postupati na objektivan, nepristran i zakonit način, osigurati da se postupak provede s najmanje troškova i gubitaka vremena za stranku u okviru propisanih rokova.“. KOME SE MOŽE ŽALITI NA SLUŽBENIČINO NEPROFESIONALNO PONAŠANJE? Članak 12. Etičkog kodeksa ure...
More

PREMJEŠTAJ NA DRUGO RADNO MJESTO

ODBIJANJE PONUĐENE PROMJENE RADNOG MJESTA? Usmeni prijedlog poslodavca za promjenu radnog mjesta stranke pravno nema učinka. Poslodavac bi trebao stranci ponuditi izmjenu, tj. aneks ugovora o radu u pisanom obliku. Stranka tada samostalno odlučuje pristaje li na ugovor s promijenjenim radnim mjestom. U slučaju da stranka odbije pristati na promjenu radnog mjesta i ne potpiše aneks ugovora, sukladno čl. 115. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19; u daljnjem tekstu ZOR) poslodavac ima pravo redovito otkazati ugovor.  Tada poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovore...
More

Komunalna naknada

Komunalna naknada prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave. Komunalna naknada jest namjenska naknada koju plaćaju svi građani, fizičke i pravne osobe. Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, dalje u tekstu: ZKG), sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti kao što su održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, odvodnja atmosferskih voda (održavanje sustava oborinske odvodnje) ili održavanje groblja i krematorija. T...
More

Oporuka i pravo na nužni dio

Zakon o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, 14/19 –  u daljnjem tekstu:  ZN) u svojem članku 7. propisuje kako je svaka osoba ovlaštena za slučaj svoje smrti oporukom odrediti sebi nasljednika, dakle da oporukom odredi tko će je naslijediti, ali i da pravo svojeg nasljednika ograniči i optereti i to na način i u granicama propisanim Zakonom o nasljeđivanju. Nadalje, ZN u članku 7. stavku 2. propisuje kako zbog zaštite opravdanih interesa članova uže obitelji određena prava glede ostavine pripadaju članovima uže obitelji pa makar to bilo i protiv ostaviteljeve volj...
More

Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina

ŠTO JE UGOVOR O POSREDOVANJU? Prema članku 15. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14, 32/19;  u daljnjem tekstu ZPPN) stoji da ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje se posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenog pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenog prava na nekretnini, a nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen. Prema članku 813. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18; u ...
More

Izbor predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na izbor sudaca Vrhovnog suda SAD-a

U Republici Hrvatskoj sudbenu vlast obavljaju redovni i specijalizirani sudovi. Redovni su općinski i županijski sudovi, dok su specijalizirani upravni i trgovački sudovi te Visoki trgovački sud, Visoki upravni sud, Visoki prekršajni sud i Visoki kazneni sud Republike Hrvatske. Vrhovni je sud Republike Hrvatske člankom 116. Ustava RH definiran kao najviši sud u Republici Hrvatskoj. Samim time možemo zaključiti kako predsjednik najvišeg suda u RH ima vrlo važnu ulogu. Predsjednik suda općenito je definiran člankom 30. st. 1. Zakona o sudovima (NN, br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/...
More

Prigovor zastare kod ovrhe računa za fiksni telefon

Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave podnosi se općinskom sudu na čijem području ovršenik ima prebivalište ili sjedište koji ga automatski povjerava u rad javnom bilježniku kao povjereniku suda. Ako javni bilježnik ocjeni da je prijedlog dopušten i osnovan, donijet će rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave u kojem će naložiti ovršeniku da u roku od osam dana od dana dostave rješenja namiri tražbinu zajedno s odmjerenim troškovima, prema čl. 41. st. 2 Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20, u daljnjem tekstu: OZ...
More

SVJEDOCI KAO DOKAZNO SREDSTVO PRI UTVRĐIVANJU POSTOJANJA IZVANBRAČNE ZAJEDNICE

MOGU LI SVJEDOCI BITI DOKAZNO SREDSTVO PRI UTVRĐIVANJU POSTOJANJA IZVANBRAČNE ZAJEDNICE, TE KOLIKO SVJEDOKA JE POTREBNO? Prema članku 35. Zakona o parničnom postupku (Zakon o parničnom postupku SL SFRJ 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91, i NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19 na snazi od 01.09.2019.; u daljnjem tekstu Zakon o parničnom postupku) svaka osoba koja se poziva kao svjedok dužna je odazvati se pozivu, a ako ovim Zakonom o parničnom postupku nije drugačij...
More

UVID U SPIS

Zakon o parničnom postupku (SL SFRJ 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91, i Narodne novine 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) u članku 150. stavku 1. propisuje da se ostalim osobama koje nisu stranke, a koje imaju opravdani interes, može dopustiti razmatranje i prepisivanje pojedinih spisa. Kad je postupak u tijeku, dozvolu daje sudac pojedinac, odnosno predsjednik vijeća, a kad je postupak završen - predsjednik suda ili sudac koga on odredi.Sudski poslovnik (Narodne no...
More

Kazneno djelo klevete

KOJA SU OBILJEŽJA KAZNENOG DJELA KLEVETE? U stavku 1. članka 149. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19; u daljnjem tekstu KZ) opisano je kazneno djelo klevete - tko pred drugim za nekoga iznese ili pronese neistinitu činjeničnu tvrdnju koja može škoditi njegovoj časti ili ugledu, znajući da je neistinita, kazniti će se novčanom kaznom do tristo šezdeset dnevnih iznosa.Stavak 2. članka 149. KZ-a navodi da će se kaznom do peststo novčanih iznosa kazniti onaj tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili ...
More