Darovni ugovor i služnost na nekretnini

Što je to pravo stanovanja u nekretnini i je li to istoznačno pravu doživotnog uživanja nekretnine? Prema Članaku 217. u stavku 1.  Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15), u daljnjem tekstu ZV, zakon definira pravo stanovanja ovako: Pravo stanovanja je osobna služnost koja svojega nositelja (stanovatelja) ovlašćuje da se služi nečijom stambenom zgradom ili njezinim dijelom namijenjenim stanovanju (poslužna stvar) u skladu s tom namjenom, a čuvajući njezino sućanst...
More

Pričuva i plaćanje pričuve

Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima što je pričuva i tko ju plaća? Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), zajednička pričuva prema odredbama ovoga Zakona sukladna  čl. 90. st.1. glasi; Zajednička pričuva iz članka 85. stavka 2. ovoga Zakona je namjenski vezana zajednička imovina svih koji su suvlasnici nekretnine, namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova.  Nadalje...
More

Darovni ugovor, obrt i bračna stečevina

KAKVA JE ODGOVORNOST OBRTNIKA ZA DUGOVE? Članak 36. Zakona o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20) u stavku 1. navodi da za obveze koje nastanu u obavljanju obrta obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom. U stavku 2. navodi se da se ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv obrtnika ne može provesti na onim stvarima i pravima na kojima se protiv njega ne bi mogla provesti kad ne bi obavljao gospodarsku djelatnost te na onim stvarima i pravima koja su nužna za obavljanje njegove gospodarske djelatnosti ako mu je ona glavni izvor sredstava za život. Nadalje (stavak 3.), ovrha radi ostvare...
More

RADNO PRAVO – RJEŠENJE O PRESTANKU SLUŽBE

KAKO PRESTAJE SLUŽBA SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA?Prema članku 115. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19; u daljnjem tekstu: ZSNLPS)službeniku služba po sili zakona prestaje smrću, danom pravomoćnosti rješenja kojim seutvrđuje pravo na mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad ili posljednjeg dana godine ukojoj je službenik navršio 65 godina života i najmanje 20 godina mirovinskog staža.Nadalje, navodi se da služba prestaje i danom pravomoćnosti presude kojom je službenikosuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajan...
More

OBITELJSKO PRAVO- POVEĆANJE ALIMENTACIJE

MOŽE LI STRANKA KAO ZAKONSKI ZASTUPNIK DJETETA PODNIJETI TUŽBU ZA POVEĆANJEM ALIMENTACIJE, ILI TO TREBA UČINITI NJEZINO DIJETE, OVO S OBZIROM NA ČINJENICU DA JE DIJETE PUNOLJETNO? Stavak 2. članka 117. Obiteljskog zakona (NN 103/15, 98/19, 47/20, u daljnjem tekstu OBZ)propisuje da roditeljska skrb prestaje odnosno roditelj prestaje biti zakonski zastupnik djetetakad dijete stekne potpunu poslovnu sposobnost koja dolazi punoljetnošću ili sklapanjem brakaprije punoljetnosti. Članak 232. OBZ – a propisuje iznimku od članka 117. stavka 2. te senavodi da se pod pojmom skrbništva za punoljetne ...
More

PRAVA ŽIVOTINJA I VLASNIŠTVO NAD ŽIVOTINJAMA

TKO JE POSJEDNIK ŽIVOTINJE I ŠTO SE PODRAZUMIJEVA POD NAPUŠTENOM ŽIVOTINJOM?Zakon o zaštiti životinja (NN 135/2006, u daljnjem tekstu: ZZŽ) definira posjednika životinja,te u svom članku 4. stavku 1. točki 23. navodi kako je posjednik životinje svaka pravna ilifizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna zazdravlja i dobrobit životinnje. Nadalje, ZZŽ u istom članku i stavku pod točkom dajedefiniciju napuštene životinje te kaže kako je napuštena životinja životinja koju je vlasniksvjesno napustio, kao i životinja koju je napustio zbog više sile kao št...
More

PRAVO PLODOUŽIVANJA

KAKO SE OSNIVA PRAVO PLODOUŽIVANJA NANEKRETNINI?Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17; udaljnjem tekstu: ZV) pravo plodouživanja na nekretnini osniva se pisanim ugovorom ozasnivanju prava plodouživanja između vlasnika i plodouživatelja, odnosno ovlaštenika.Nakon sastavljanja ugovora provodi se uknjižba prava plodouživanja na predmetnojnekretnini u zemljišne knjige. Prema članku 199. ZV vlasnik nekretnine ugovorom ovlašćujepojedinačno određenu osobu (plodouživ...
More

NASLJEDNO PRAVO-ISKLJUČENJE IZ NASLJEDSTVA

JE LI MOGUĆE ISKLJUČITI DIJETE IZ NASLJEDSTVA?Prema Zakonu o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, 14/19; u daljnjemtekstu: ZN), članku 69. st. 1., nužni nasljednici su ostaviteljevi potomci, njegova posvojčad injihovi potomci te njegov bračni drug. Stavak 2. istog Zakona navodi kako su ostaviteljeviroditelji, posvojitelji i ostali predci nužni nasljednici samo ako su trajno nesposobni za rad inemaju nužnih sredstava za život. Sve osobe navedene u članku 69. ZN-a su nužni nasljednicikad su po zakonskom redu nasljeđivanja pozvani na nasljedstvo.ZN propisuje prava nužnog naslje...
More

AUTORSKO PRAVO – FOTOGRAFIJE IZ ČASOPISA I ČLANAKA

ŠTO JE AUTORSKO PRAVO? Članak 4. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/2021 , u daljnjemtekstu ZAPSP) propisuje da autorsko pravo pripada, po svojoj naravi, fizičkoj osobikoja stvori autorsko djelo. Pravo umjetnika izviđača pripada, po svojoj naravi, fizičkojosobi koja izvede djelo iz književnog ili umjetničkog područja ili izražaja folklora.Izvorni nositelj drugih srodnih prava može biti fizička ili pravna osoba, ako ovimZakonom nije drugačije određeno. Autorsko pravo i srodna prava mogu se protivvolje njihovih nositelja ograničiti samo pod pretpostavkama i na način određen o...
More

GRAĐANSKO – UGOVOR O NAJMU STANA, NIŠTETNOST

TKO PREUZIMA OBVEZE ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE STANA I OPREME?Zakon o najmu stana (NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18, 105/20; u daljnjem tekstuZakon o najmu stana), u članku 15., stavku 1. propisuje da najmoprimac odgovara poopćim propisima za štetu koju on ili korisnici stana prouzroće u stanu i na zajedničkimdijelovima i zajedničkim uređajima. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08,125/11, 78/15, 29/18, 126/21; u daljnjem tekstu ZOO) u članku 554. govori kako jenajmodavac dužan o svom trošku pravodobno izvršiti potrebne popravke, predati stvar iodržavati stvar u stanju podobnom za ugovoren...
More

OVRHA NA POKRETNINAMA

ŠTO SVE NE MOŽE BITI PREDMET OVRHE? Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20), u daljnjem tekstu OZ u članku 135. propisuje što se sve može izuzeti od ovrhe tako što u 1. st., točkama  1 do 8 navodi da premet ovrhe ne mogu biti:  „1. odjeća, obuća, rublje i drugi predmeti osobne uporabe, posteljne stvari, posuđe, namještaj, štednjak, hladnjak, stroj za pranje rublja i druge stvari koje služe za zadovoljenje potreba kućanstava ako su nužni ovršeniku i članovima njegova kućanstva s obzirom na uobičajene uvjete života svoje društvene okoline, 2. hrana i ogrjev za...
More

UGOVOR O DAROVANJU I NASLJEDNO PRAVO – PRAVO NA NUŽNI DIO I POVRAT DARA

O ugovoru o darovanju Ugovor o darovanju reguliran je člankom 479. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18; u daljnjem tekstu: ZOO) i sukladno njemu darovanje nastaje kada se darovatelj obveže prepustiti obdareniku bez protučinidbe stvar ili imovinsko pravo, a obdarenik to prihvati. Nadalje, članak 480. navodi da se darovati mogu sadašnje i buduće stvari, prenosiva imovinska prava te sadašnja i najviše polovina buduće imovine. Također, u članku 482. određen je oblik ugovora, a navodi da se ugovor o darovanju nekretnine sklapa u pisanom obliku. ZOO u članku 484....
More

USPOSTAVA VLASNIŠTVA NAD POSEBNIM DIJELOM NEKRETNINE – Etažno vlasništvo

JE LI POTREBNA SUGLASNOST SVIH SUVLASNIKA ZA UPIS NEKRETNINE U ZK? Članak 53. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98,                137/99,  22/00, 73/00,  129/00, 114/01,  79/06,  141/06,  146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, dalje u tekstu: ZV) propisuje: ako suvlasnici suglasno odluče da će umjesto diobe nekretnine svoja suvlasnička prava ograničiti tako da će s određenim idealnim dijelom povezati vlasništvo posebnog dijela suvlasničke nekretnine, odnosno da će ...
More

Vraćanje poslovne sposobnosti

Je li traženje povrata poslovne sposobnosti ograničeno rokom? Člankom 503. ObZ-a propisano je da ako sud odbije prijedlog za potpuno ili djelomično vraćanje poslovne sposobnosti, sud može odlučiti da se prije isteka određenog roka, ali ne duljeg od godinu dana, ne može ponovno tražiti vraćanje poslovne sposobnosti ako iz ishoda postupka s velikom vjerojatnošću proizlazi da se za određeno vrijeme ne treba očekivati izlječenje ili znatno poboljšanje psihičkog stanja ili drugih okolnosti zbog kojih je osoba lišena poslovne sposobnosti. Ukoliko se podnese prijedlog prije isteka roka sud će ga ...
More

Suvlasništvo i izvođenje radova bez suglasnosti suvlasnika

ŠTO JE SUVLASNIŠTVO I NA KOJI NAČIN SUVLASNICI MOGU PRAVA SUVLASNIŠTVA IZVRŠAVATI? Prema čl. 36. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, u daljnjem tekstu ZV), ako više osoba ima neku stvar u svome vlasništvu tako da svakoj pripada po dio toga prava vlasništva, računski određen razmjerom prema cijelom pravu vlasništva te stvari, sve su one suvlasnici te stvari, a dijelovi prava vlasništva koji im pripadaju njihovi su suvlasnički dijelovi. Prema čl. 37. st. 1. ZV-a, ...
More

Izvanbračna zajednica i uzdržavanje zajedničkog djeteta

ŠTO JE IZVANBRAČNA ZAJEDNICA? Prema Obiteljskom zakonu (NN 103/15, 98/19, dalje: Zakon) izvanbračna zajednica definirana je kao zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca koja traje najmanje tri godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili ako je nastavljena sklapanjem braka. Također članak 11. Zakona navodi kako izvanbračna zajednica stvara osobne i imovinske učinke kao bračna zajednica te se na nju na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o osobnim i imovinskim odnosima bračnih drugova. KAKO SE UREĐUJU IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI UZDRŽAVANJA DJETETA PO PRESTANKU I...
More

Vraćanje poslovne sposobnosti, socijalna potpora za stanovanje i pravo na sekundarnu pravnu pomoć

Prestanak skrbništva za punoljetne osobe propisan je člankom 239. Obiteljskog zakona (NN 103/15, 98/19; u daljnjem tekstu: ObZ) na način da sud može u izvanparničnom postupku odlučiti da osobi koja je bila lišena poslovne sposobnosti bude smanjen opseg lišenja poslovne sposobnosti, odnosno da joj se poslovna sposobnost vrati. Skrbništvo za punoljetne štićenike prestaje kad rješenje o vraćanju poslovne sposobnosti postane pravomoćno ili štićenik umre. Članak 496. ObZ-a navodi da postupak radi lišenja poslovne sposobnosti može pokrenuti sud po službenoj dužnosti, centar za socijalnu skrb, br...
More

Reklamacija i šteta uslijed isključenja struje

Prema članku 32. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 104/2020, u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) korisnik mreže ima pravo na naknadu štete od operatora sustava zbog privremene obustave isporuke električne energije bez opravdanog razloga. Operator sustava će nakon prethodne obavijesti, kao krajnju mjeru, privremeno obustaviti isporuku električne energije krajnjem kupcu ako krajnji kupac ni nakon opomene nije podmirio račune, propisano je u članku 94. Općih uvjeta. Prema članku 110. stavka 2. Općih uvjeta, operator distribucijskog sustava dužan je imati povjer...
More

O ostvarivanju prava na sekundarnu pravnu pomoć

KAKO OSTVARITI PRAVO NA SEKUNDARNU PRAVNU POMOĆ? Člankom 16. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (ZBPP) propisan je postupak za ostvarivanje prava na sekundarnu pravnu pomoć. U 1. stavku propisano je da se postupak za odobravanje besplatne pravne pomoći pokreće podnošenjem zahtjeva nadležnom upravnom tijelu (članak 4. točka 6. ZBPP navodi da je „upravno tijelo“ upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na pružanje besplatne pravne pomoći na području čije teritorijalne nadležnosti podnositelj zahtjeva ima ...
More

Socijalna potpora za stanovanje

OSTVARIVANJE PRAVA NA SOCIJALNU POTPORU - POMOĆ ZA STANOVANJE? Zakon o socijalnoj  skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20; u daljnjem tekstu ZSS) u članku 28. navodi da se zajamčena minimalna naknada priznaje samcu ili kućanstvu koji nemaju sredstva za uzdržavanje u visini propisanoj u članku 30. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona niti ih je u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao ni od obveznika uzdržavanja. Isti zakon, u članku 30. stavak 1. propisuje da se  iznos zajamčene minimalne naknade za samca utvrđuje se u sljedećim iznosi...
More

Vraćanje poslovne sposobnosti

KAKO VRATITI POSLOVNU SPOSOBNOST? Prestanak skrbništva za punoljetne osobe propisan je člankom 239. Obiteljskog zakona (NN 103/15, 98/19; u daljnjem tekstu: ObZ) na način da sud može u izvanparničnom postupku odlučiti da osobi koja je bila lišena poslovne sposobnosti bude smanjen opseg lišenja poslovne sposobnosti, odnosno da joj se poslovna sposobnost vrati. Skrbništvo za punoljetne štićenike prestaje kad rješenje o vraćanju poslovne sposobnosti postane pravomoćno ili štićenik umre. Članak 496. ObZ-a navodi da postupak radi lišenja poslovne sposobnosti može pokrenuti sud po službenoj ...
More

JAMSTVO I ODGOVORNOST NASLJEDNIKA ZA OBVEZE IZ UGOVORA O JAMSTVU

ŠTO JE JAMSTVO? Obveznopravni odnosi poznaju sredstva kojima se, u pravilu, pojačava pozicija vjerovnika. Razlikujemo stvarna i osobna sredstva pojačavanja osobnih odnosa. Jamstvo ili poručanstvo ubraja se u osobna sredstva pojačavanja. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, u daljnjem tekstu: ZOO), u članku 104. definira jamstvo kao ugovor o jamstvu kojim se jamac obvezuje prema vjerovniku da će ispuniti valjanu i dospjelu obvezu dužnika, ako to dužnik ne učini. Nadalje, članak 105. ZOO-a naglašava kako je ugovor o jamstvu valjan samo ako je sklopljen u pisanom ...
More

Prigovor na rad službenika Grada Osijeka

MOŽE LI SLUŽBENICA/SLUŽBENIK SAMOVOLJNO ODLUČITI HOĆE LI SE OBAVITI ZAHTIJEVANA RADNJA BEZ OBZIRA NA PRAVILA STRUKE? Etički kodeks službenika i namještenika Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1 od 19. siječnja 2013.; u daljnjem tekstu: Etički kodeks) u čl. 9., odlomak 4. navodi: „Službenici Grada Osijeka su dužni postupati na objektivan, nepristran i zakonit način, osigurati da se postupak provede s najmanje troškova i gubitaka vremena za stranku u okviru propisanih rokova.“. KOME SE MOŽE ŽALITI NA SLUŽBENIČINO NEPROFESIONALNO PONAŠANJE? Članak 12. Etičkog kodeksa ure...
More

PREMJEŠTAJ NA DRUGO RADNO MJESTO

ODBIJANJE PONUĐENE PROMJENE RADNOG MJESTA? Usmeni prijedlog poslodavca za promjenu radnog mjesta stranke pravno nema učinka. Poslodavac bi trebao stranci ponuditi izmjenu, tj. aneks ugovora o radu u pisanom obliku. Stranka tada samostalno odlučuje pristaje li na ugovor s promijenjenim radnim mjestom. U slučaju da stranka odbije pristati na promjenu radnog mjesta i ne potpiše aneks ugovora, sukladno čl. 115. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19; u daljnjem tekstu ZOR) poslodavac ima pravo redovito otkazati ugovor.  Tada poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovore...
More

Komunalna naknada

Komunalna naknada prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave. Komunalna naknada jest namjenska naknada koju plaćaju svi građani, fizičke i pravne osobe. Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, dalje u tekstu: ZKG), sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti kao što su održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, odvodnja atmosferskih voda (održavanje sustava oborinske odvodnje) ili održavanje groblja i krematorija. T...
More