OBITELJSKO PRAVO- POVEĆANJE ALIMENTACIJE

MOŽE LI STRANKA KAO ZAKONSKI ZASTUPNIK DJETETA PODNIJETI TUŽBU ZA POVEĆANJEM ALIMENTACIJE, ILI TO TREBA UČINITI NJEZINO DIJETE, OVO S OBZIROM NA ČINJENICU DA JE DIJETE PUNOLJETNO?

Stavak 2. članka 117. Obiteljskog zakona (NN 103/15, 98/19, 47/20, u daljnjem tekstu OBZ)
propisuje da roditeljska skrb prestaje odnosno roditelj prestaje biti zakonski zastupnik djeteta
kad dijete stekne potpunu poslovnu sposobnost koja dolazi punoljetnošću ili sklapanjem braka
prije punoljetnosti. Članak 232. OBZ – a propisuje iznimku od članka 117. stavka 2. te se
navodi da se pod pojmom skrbništva za punoljetne osobe podrazumijeva skrbništvo nad
punoljetnom osobom lišenom poslovne sposobnosti.
Stavak 1. članak 290. OBZ-a propisuje da su roditelji dužni uzdržavati punoljetno dijete koje
se školuje u srednjoj školi, odnosno polazi sveučilišni ili stručni studij u skladu s posebnim
propisima, odnosno program za osnovno obrazovanje ili program srednjoškolskog
obrazovanja odraslih te redovito i uredno ispunjava svoje obveze, a najdulje do navršene
dvadeset šeste godine života djeteta.
Nadalje, stavak 1. članak 307. OBZ-a navodi da će u sporu o uzdržavanju sud utvrditi ukupan
iznos sredstava potrebnih za uzdržavanje.
Stavak 2. članak 307. OBZ-a propisuje da će pri procjenjivanju potreba uzdržavane osobe sud
uzeti u obzir njezine prihode, imovinsko stanje, sposobnost za rad, mogućnost zaposlenja,
zdravstveno stanje te druge okolnosti o kojima ovisi odluka o uzdržavanju.
Stavak 3. članak 307. OBZ-a navodi da pri procjenjivanju mogućnosti osobe koja je dužna
uzdržavati uzet će se u obzir njezino imovinsko stanje, sva njezina primanja i stvarne
mogućnosti stjecanja povećane zarade, njezine vlastite potrebe i druge zakonske obveze
uzdržavanja.
Stavak 1. članak 311. OBZ-a propisuje da ukupne materijalne potrebe djeteta koje sud
utvrđuje u parničnom postupku odnose se na troškove stanovanja, prehrane, odijevanja,
higijene, odgoja, obrazovanja, skrbi o djetetovu zdravlju i druge slične troškove djeteta.
Stavak 4. članak 313. OBZ-a propisuje da kad sud utvrđuje mogućnosti roditelja koji ima
obvezu plaćati uzdržavanje dužan je osim prihoda i imovinskih prilika uzeti u obzir i sve
druge mogućnosti stjecanja zarade u skladu s dobi, obrazovanjem i radnom sposobnosti
roditelja.
Stavak 1. članak 475. OBZ-a propisuje da je za odlučivanje u pojednostavljenom postupku u
stvarima uzdržavanja nadležan uz sud opće mjesne nadležnosti, i sud prebivališta, odnosno
boravišta djeteta. Stavak 2. članak 475. OBZ-a kaže da se sud može po službenoj dužnosti
oglasiti mjesno nadležnim najkasnije do donošenja rješenja kojim prihvaća prijedlog u
pojednostavljenom postupku. Stavak 4. članak 475. OBZ-a kaže da ako sud nakon podnošenja prigovora utvrdi da je stvarno ili mjesno nenadležan oglasit će se nenadležnim i nakon
pravomoćnosti rješenja ustupiti predmet nadležnom sudu.
Stavak 6. članak 476. OBZ-a navodi da protivna stranka može u roku od osam dana od
primitka prijedloga podnijeti prigovor.
Stavak 7. članak 476. OBZ-a propisuje da ako protivna stranka u roku od osam dana od
primitka prijedloga ne podnese prigovor, sud će bez održavanja ročišta rješenjem koje ne
mora imati obrazloženje prihvatiti prijedlog.
Stavak 8. članak 476. OBZ-a navodi da ako stranka u roku od osam dana od primitka
prijedloga podnese prigovor, postupak će se nastaviti prema pravilima postupka u sporovima
o uzdržavanju. U tom će slučaju sud odrediti predlagatelju rok od osam dana za usklađivanje
njegova prijedloga s odredbama Zakona o parničnom postupku o sadržaju tužbe. Pravodobno
podneseni prigovor vrijedi kao odgovor na tužbu u postupku.
Stavak 9. članak 476. OBZ-a propisuje da prema pravilima postupka u sporovima o
uzdržavanju ovog Zakona nije dopuštena žalba.

O PRAVU TRAŽITI POVEĆANJE ALIMENTACIJE?

Članak 281. OBZ-a propisuje da je uzdržavanje dužnost i pravo roditelja i djece, bračnih i
izvanbračnih drugova, srodnika u ravnoj lozi te pastorka i maćehe i očuha, kad je to
predviđeno tim Zakonom.
Članak 285. OBZ-a propisuje da osoba koja prima i osoba koja daje uzdržavanje može tražiti
da sud povisi ili snizi iznos uzdržavanja, odluči o prestanku uzdržavanja ili promjeni način
uzdržavanja određenog prijašnjom ovršnom ispravom ako su se okolnosti promijenile.
Stavak 1. članak 286. OBZ-a navodi da odricanje od prava na uzdržavanje nema pravnog
učinka.

Dakle, ako je dijete punoljetno tada svoja prava i obveze ostvaruje bez roditeljske skrbi osim ako je osoba lišena poslovne sposobnosti.

U svakom slučaju temeljno pravilo je da su roditelji dužni plaćati uzdržavanje djeteta najdulje do navršene dvadeset šeste godine života sve dok se dijete redovito školuje i ispunjava svoje obveze. Također, pri procjenjivanju potreba uzdržavane osobe sud će uzeti u obzir njezine prihode, imovinsko stanje, sposobnost za rad, mogućnost zaposlenja, zdravstveno stanje te druge okolnosti o kojima ovisi odluka o
uzdržavanju.
Prilikom postavljanja zahtjeva za povećanje alimentacije uobičajeno se navodi sve ono što se
odnosi na troškove stanovanja, prehrane, odijevanja, higijene, odgoja, obrazovanja, skrbi o
djetetovu zdravlju i druge slične troškove djeteta.
S druge strane, pri procjenjivanju financijskih mogućnosti osobe koja je dužna uzdržavati uzet će se u obzir njezino imovinsko stanje, sva njezina primanja i stvarne mogućnosti stjecanja povećane
zarade, njezine vlastite potrebe i druge zakonske obveze uzdržavanja.
U pojednostavljenom postupku u stvarima uzdržavanja uz sud opće mjesne nadležnosti
nadležan je i sud prebivališta, odnosno boravišta djeteta. Također, da se zahtjev za povećanje
uzdržavanja predaje sudu koji je donio i prvobitnu odluku o visi naknade uzdržavanja, ili
onom sudu koji je na području mjesne nadležnosti ili sudu prebivališta djeteta, ako je došlo do
promjene stanovanja.
Protivna stranka može podnijeti prigovor u roku od osam dana od primitka prijedloga te ako
ne podnese prigovor, sud će bez održavanja ročišta rješenjem koje ne mora imati obrazloženje
prihvatiti prijedlog.
Ako protivna stranka u roku od osam dana od primitka prijedloga podnese prigovor, postupak
će se nastaviti prema pravilima postupka u sporovima o uzdržavanju. U tom će slučaju sud
odrediti predlagatelju rok od osam dana za usklađivanje njegova prijedloga s odredbama
Zakona o parničnom postupku o sadržaju tužbe. Pravodobno podneseni prigovor vrijedi kao
odgovor na tužbu u postupku.

OSIJEK PRO BONO, VELJAČA 2023.