Prava suvlasnika na uporabu objekta za stanovanje

Prema zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 u daljnem tekstu ZV) u članku 37. propisano je da je svaki suvlasnik vlasnik idealnoga dijela stvari koji odgovara njegovu suvlasničkom dijelu, pa glede njega ima sve ovlasti kakve pripadaju vlasniku, ako ih može izvršavati s obzirom na narav idealnoga dijela. U članku 38. istoga zakona svaki suvlasnik smije izvršavati glede cijele stvari sve ovlasti koje ima kao nositelj dijela prava vlasništva bez suglasnosti ostalih suvlasnika, ak...
More

Etažno vlasništvo i otklanjanje nedostataka na teret sredstava pričuve

O SUSTAVU OSTVARIVANJA OTKLANJANJA NEDOSTATAKA STANA NA TERET SREDSTAVA PRIČUVE Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, u daljnjem tekstu :ZV) u članku  90. definira zajedničku pričuvu kao namjenski vezanu zajedničku imovinu svih koji su suvlasnici nekretnine, namijenjenu za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova. U Uredbi o održavanju zgrada ( NN 64/1997-1002, u daljnjem tekstu : Uredba u članku 2. propisano je...
More