Prava suvlasnika na uporabu objekta za stanovanje

Prema zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 u daljnem tekstu ZV) u članku 37. propisano je da je svaki suvlasnik vlasnik idealnoga dijela stvari koji odgovara njegovu suvlasničkom dijelu, pa glede njega ima sve ovlasti kakve pripadaju vlasniku, ako ih može izvršavati s obzirom na narav idealnoga dijela. U članku 38. istoga zakona svaki suvlasnik smije izvršavati glede cijele stvari sve ovlasti koje ima kao nositelj dijela prava vlasništva bez suglasnosti ostalih suvlasnika, ako time ne vrijeđa prava ostalih suvlasnika. Prema tome suvlasnik ima sva prava kao i vlasnik nekretnine, primjerice ima pravo useliti se u nekretninu dokle god ne ograničava prava ostalih suvlasnika. Prema čl. 161. ZV, ako suvlasnik ne može pristupiti nekretnini, tada bi imao pravo podnijeti vlasničku tužbu za povrat stvari (reivindikacija), a riječ je o tužbi protiv osobe koja posjeduje njegovu stvar, a kojom on, pozivajući se na svoje pravo vlasništva koje je u stanju i dokazati, traži od osobe da mu preda posjed te stvari.

Kada je riječ o poduzimanju radova i aktivnosti u pogledu stvari/nekretnine, tada valja imati na umu da članak 41. ZV-a propisuje kako je za poduzimanje poslova koji premašuju okvir redovitoga upravljanja (naročito promjena namjene stvari, veći popravci, dogradnja, nadogradnja, preuređenje, otuđenje cijele stvari, davanje cijele stvari u zakup ili najam na dulje od jedne godine, osnivanje hipoteke na cijeloj stvari, odnosno davanje pokretne stvari u zalog, osnivanje stvarnih i osobnih služnosti, stvarnoga tereta ili prava građenja na cijeloj stvari) potrebna suglasnost svih suvlasnika. Svaki suvlasnik bez obzira na veličinu svog suvlasničkog dijela ima pravo zajedno s ostalim suvlasnicima sudjelovati u odlučivanju o svemu što se tiče stvari koja je u suvlasništvu. Ako bi neki suvlasnik poduzeo posao glede suvlasničke stvari bez potrebne suglasnosti ostalih suvlasnika, primjenjivala bi se pravila o poslovodstvu bez naloga (čl. 39. ZV-a), dakle odredbe čl. 1121. do 1129. zakona o obveznim odnosima.

OSIJEK PRO BONO, siječanj 2021.