Pravo na rad na pola radnog vremena radi skrbi o djetetu i status roditelja njegovatelja

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17, 37/20 – dalje u tekstu: ZRRP) u ovom smislu predviđa tri vrste mjera koje korisnik može koristiti: rad s polovicom punoga radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta te dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju. Budući da se kod svih navedenih mjera govori o roditeljskim pravima radi njege djeteta, postoje prekluzivni rokovi na korištenje istih, a koji su između 6. i 9. mjeseca djetetovog života za rad s po...
More

Osobna invalidnina, razlika između teškog i težeg invaliditeta i mogućnosti zaposlenja i smještaja osoba s invaliditetom

Koja je razlika između teškog i težeg invaliditeta? Razlika između teškog i težega invaliditeta, prema članku 40. stavku 1. Pravilnika o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (NN 79/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik), je da se teškim invaliditetom smatraju tjelesna, intelektualna, osjetilna ili mentalna oštećenja zbog kojih osoba ne može izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi jer je potpuno ovisna o brizi druge osobe. (npr. nesposobnost samostalnog kretanja i uz ortopedska pomagala, korištenje re...
More

Status roditelja njegovatelja

Koja su prava roditelja njegovatelja po zakonu o radu? Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, u daljnjem tekstu; ZOR) ne regulira status roditelja njegovatelja pa tako ni njegov godišnji odmor ili naknadu. Navedena pitanja regulirana su Zakonom o socijalnoj skrbi. Prema tome, ZOR sadrži odredbe kojima općenito uređuje prava radnika glede godišnjeg odmora, te naknade uslijed nekorištenja istog. U čl. 76. ZOR navodi da radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu. Nadalje, čl. 80. ZOR propisuje da je ništetan svaki sporazum o odricanju od prava na godišnji odmor...
More