Pravo na rad na pola radnog vremena radi skrbi o djetetu i status roditelja njegovatelja

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17, 37/20 – dalje u tekstu: ZRRP) u ovom smislu predviđa tri vrste mjera koje korisnik može koristiti: rad s polovicom punoga radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta te dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju. Budući da se kod svih navedenih mjera govori o roditeljskim pravima radi njege djeteta, postoje prekluzivni rokovi na korištenje istih, a koji su između 6. i 9. mjeseca djetetovog života za rad s po...
More