Ostvarivanje prava na isplatu plaće

Na temelju stavka 1. članka 90. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19; u daljnjem tekstu: ZR) poslodavac je dužan radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu utvrđenom propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu. Sukladno članku 14. ZR, ugovor koji je sklopljen usmeno, a tek kasnije sklopljen u pismenom obliku, sva prava i obveze stranke proizlaze već samim usmenim ugovorom stranaka. U stavku 2. članka 14. ZR-a, propisuje se da propust ugovornih strana da sklope ugovor o radu u pisanom obliku, ne utječe na postojanje i valjanost usmenog ugovora.   Dal...
More

(Kronične) bolesti i skraćeno radno vrijeme

MOŽE LI RADNIK RADITI SKRAĆENO, PRIMJERICE ČETIRI ILI OSAM SATI? Članak 7. stavak 3. Zakona o radu NN 93/14, 127/17, 98/19 (u daljnjem teksu: ZoR) navodi da je poslodavac dužan osigurati radniku uvjete za rad na siguran način i na način koji ne ugrožava  zdravlje radnika, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima. Kako je stranka noćni, ali i smjenski radnik, ZoR u članku 69. stavak 6. propisuje da noćni radnik ne smije tijekom razdoblja od četiri mjeseca u noćnom radu raditi duže od prosječnih osam sati tijekom svakih dvadeset četiri sata. Također, stavak 7. istog...
More

Status roditelja njegovatelja

Koja su prava roditelja njegovatelja po zakonu o radu? Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, u daljnjem tekstu; ZOR) ne regulira status roditelja njegovatelja pa tako ni njegov godišnji odmor ili naknadu. Navedena pitanja regulirana su Zakonom o socijalnoj skrbi. Prema tome, ZOR sadrži odredbe kojima općenito uređuje prava radnika glede godišnjeg odmora, te naknade uslijed nekorištenja istog. U čl. 76. ZOR navodi da radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu. Nadalje, čl. 80. ZOR propisuje da je ništetan svaki sporazum o odricanju od prava na godišnji odmor...
More

Zaštita prava iz radnog odnosa

Kad je u pitanju zaštita prava iz radnog odnosa, zakonodavac propisuje određene pretpostavke i rokove za pokretanje postupka pred nadležnim sudom. S obzirom na to da se radi o čestom upitu naših stranaka u ovom tekstu želimo pobliže objasniti zakonodavni okvir zaštite prava iz radnog odnosa koji se bitno razlikuje od zaštite prava koja proizlaze iz drugih građanskopravnih odnosa. Zakon o radu (NN broj 93/14, 127/17, 98/19, u daljnjem tekstu : ZOR) u članku 133. propisuje način i pretpostavke za zaštitu prava iz radnog odnosa pred nadležnim sudom. Radnik koji smatra da mu je poslodavac pov...
More

Prijedlog izmjena Zakona o radu zbog bolesti Covid-19

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava priprema zakon koji bi za vrijeme epidemije koronavirusa neka pitanja iz radnih odnosa regulirao drugačije nego Zakon o radu. Taj zakon, kojim bi se derogirale odredbe Zakona o radu, ima radni naslov Zakon o uređenju radnih odnosa u okolnostima proglašene epidemije bolesti COVID-19, a očekuje se u najkraćem roku. Navedenom zakonu je glavni cilj pomoći gospodarstvu koliko je moguće dok traje epidemija i zato bi rješenja bila privremene prirode. Zakonom bi se „privremeno, za vrijeme epidemije“ poslodavcima omogućilo smanjivanje plaće putem pravilnika o ra...
More