PRAVO PLODOUŽIVANJA

KAKO SE OSNIVA PRAVO PLODOUŽIVANJA NA
NEKRETNINI?
Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,
73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17; u
daljnjem tekstu: ZV) pravo plodouživanja na nekretnini osniva se pisanim ugovorom o
zasnivanju prava plodouživanja između vlasnika i plodouživatelja, odnosno ovlaštenika.
Nakon sastavljanja ugovora provodi se uknjižba prava plodouživanja na predmetnoj
nekretnini u zemljišne knjige. Prema članku 199. ZV vlasnik nekretnine ugovorom ovlašćuje
pojedinačno određenu osobu (plodouživatelja) da se na određeni način služi nekretninom.
Pravo plodouživanja može se osnovati na vrijeme koje ugovorne strane proizvoljno ugovaraju. Nadalje, prema članku 202. ZV pravo plodouživanja je nenasljedivo pravo,
odnosno neprenosivo s ovlaštenika na drugu osobu, osim ako je izrijekom ugovoreno
drugačije.

KOJE SU POSLJEDICE OSNIVANJA PRAVA PLODOUŽIVANJA NA NEKRETNINI?
Predmet plodouživanja je predmetna nekretnina stranke zajedno sa svim svojim
pripadnostima kojom se plodouživatelj služi na ugovoreni način. Prema članku 204. ZV
plodouživatelj je ovlašten u granicama očuvanja sućanstva služiti se nekretninom u skladu s
njezinom namjenom, posjedovati ju kao nesamostalni posjednik te ju potpuno za sebe rabiti. S
druge strane, vlasnik nekretnine dužan je trpjeti izvšavanje plodouživateljevih ovlasti na
nekretnini te ne smije izvršavati svoje pravo vlasništva na istoj ako bi time vrijeđao
plodouživateljevo pravo.

OSIPJEK PRO BONO, VELJAČA 2023.