RADNO PRAVO – RJEŠENJE O PRESTANKU SLUŽBE

KAKO PRESTAJE SLUŽBA SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA?Prema članku 115. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19; u daljnjem tekstu: ZSNLPS)službeniku služba po sili zakona prestaje smrću, danom pravomoćnosti rješenja kojim seutvrđuje pravo na mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad ili posljednjeg dana godine ukojoj je službenik navršio 65 godina života i najmanje 20 godina mirovinskog staža.Nadalje, navodi se da služba prestaje i danom pravomoćnosti presude kojom je službenikosuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajan...
More

OBITELJSKO PRAVO- POVEĆANJE ALIMENTACIJE

MOŽE LI STRANKA KAO ZAKONSKI ZASTUPNIK DJETETA PODNIJETI TUŽBU ZA POVEĆANJEM ALIMENTACIJE, ILI TO TREBA UČINITI NJEZINO DIJETE, OVO S OBZIROM NA ČINJENICU DA JE DIJETE PUNOLJETNO? Stavak 2. članka 117. Obiteljskog zakona (NN 103/15, 98/19, 47/20, u daljnjem tekstu OBZ)propisuje da roditeljska skrb prestaje odnosno roditelj prestaje biti zakonski zastupnik djetetakad dijete stekne potpunu poslovnu sposobnost koja dolazi punoljetnošću ili sklapanjem brakaprije punoljetnosti. Članak 232. OBZ – a propisuje iznimku od članka 117. stavka 2. te senavodi da se pod pojmom skrbništva za punoljetne ...
More

PRAVA ŽIVOTINJA I VLASNIŠTVO NAD ŽIVOTINJAMA

TKO JE POSJEDNIK ŽIVOTINJE I ŠTO SE PODRAZUMIJEVA POD NAPUŠTENOM ŽIVOTINJOM?Zakon o zaštiti životinja (NN 135/2006, u daljnjem tekstu: ZZŽ) definira posjednika životinja,te u svom članku 4. stavku 1. točki 23. navodi kako je posjednik životinje svaka pravna ilifizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna zazdravlja i dobrobit životinnje. Nadalje, ZZŽ u istom članku i stavku pod točkom dajedefiniciju napuštene životinje te kaže kako je napuštena životinja životinja koju je vlasniksvjesno napustio, kao i životinja koju je napustio zbog više sile kao št...
More

PRAVO PLODOUŽIVANJA

KAKO SE OSNIVA PRAVO PLODOUŽIVANJA NANEKRETNINI?Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17; udaljnjem tekstu: ZV) pravo plodouživanja na nekretnini osniva se pisanim ugovorom ozasnivanju prava plodouživanja između vlasnika i plodouživatelja, odnosno ovlaštenika.Nakon sastavljanja ugovora provodi se uknjižba prava plodouživanja na predmetnojnekretnini u zemljišne knjige. Prema članku 199. ZV vlasnik nekretnine ugovorom ovlašćujepojedinačno određenu osobu (plodouživ...
More