NASLJEDNO PRAVO-ISKLJUČENJE IZ NASLJEDSTVA

JE LI MOGUĆE ISKLJUČITI DIJETE IZ NASLJEDSTVA?Prema Zakonu o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, 14/19; u daljnjemtekstu: ZN), članku 69. st. 1., nužni nasljednici su ostaviteljevi potomci, njegova posvojčad injihovi potomci te njegov bračni drug. Stavak 2. istog Zakona navodi kako su ostaviteljeviroditelji, posvojitelji i ostali predci nužni nasljednici samo ako su trajno nesposobni za rad inemaju nužnih sredstava za život. Sve osobe navedene u članku 69. ZN-a su nužni nasljednicikad su po zakonskom redu nasljeđivanja pozvani na nasljedstvo.ZN propisuje prava nužnog naslje...
More

AUTORSKO PRAVO – FOTOGRAFIJE IZ ČASOPISA I ČLANAKA

ŠTO JE AUTORSKO PRAVO? Članak 4. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/2021 , u daljnjemtekstu ZAPSP) propisuje da autorsko pravo pripada, po svojoj naravi, fizičkoj osobikoja stvori autorsko djelo. Pravo umjetnika izviđača pripada, po svojoj naravi, fizičkojosobi koja izvede djelo iz književnog ili umjetničkog područja ili izražaja folklora.Izvorni nositelj drugih srodnih prava može biti fizička ili pravna osoba, ako ovimZakonom nije drugačije određeno. Autorsko pravo i srodna prava mogu se protivvolje njihovih nositelja ograničiti samo pod pretpostavkama i na način određen o...
More

GRAĐANSKO – UGOVOR O NAJMU STANA, NIŠTETNOST

TKO PREUZIMA OBVEZE ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE STANA I OPREME?Zakon o najmu stana (NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18, 105/20; u daljnjem tekstuZakon o najmu stana), u članku 15., stavku 1. propisuje da najmoprimac odgovara poopćim propisima za štetu koju on ili korisnici stana prouzroće u stanu i na zajedničkimdijelovima i zajedničkim uređajima. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08,125/11, 78/15, 29/18, 126/21; u daljnjem tekstu ZOO) u članku 554. govori kako jenajmodavac dužan o svom trošku pravodobno izvršiti potrebne popravke, predati stvar iodržavati stvar u stanju podobnom za ugovoren...
More