JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O TELEKOMUNIKACIJSKIM USLUGAMA BEZ PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIJEVREMENI RASKID

PODNOŠENJE PRIGOVORA ZA PRUŽENU TELEKOMUNIKACIJSKU USLUGU Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17; u daljnjem tekstu: ZEK) u čl. 50. propisano je da krajnji korisnik odnosno u ovom slučaju stranka ima pravo podnijeti telekom operateru prigovor u vezi na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu. Prigovor se podnosi u pisanom ili elektroničkom obliku telekom operateru. Bitno je napomenuti da prigovor treba sadržavati sve činjenice i dokaze na kojima se on temelji. Rok za podnošenje prigovora je 30 dana od dana dospijeća računa za pružene usluge. T...
More

Elektroničke komunikacije i prava potrošača

Prema podacima Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: HAKOM), u drugom tromjesečju 2019. godine ukupan broj korisnika telefonskih usluga u pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži bio je 4.447.398, od čega 3.712.661 predstavljaju privatni korisnici. Ako uzmemo u obzir procjenu stanovništva Državnog zavoda za statistiku, iz koje proizlazi kako u Republici Hrvatskoj u 2018. godini živi 4.076.246 ljudi, zaključujemo da otprilike 91% ljudi posjeduje mobilni uređaj. Privatnih korisnika s pretplatničkim odnosom ima tek 1.629.122, što znači da manje od polovice ukupnog...
More