JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O TELEKOMUNIKACIJSKIM USLUGAMA BEZ PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIJEVREMENI RASKID

PODNOŠENJE PRIGOVORA ZA PRUŽENU TELEKOMUNIKACIJSKU USLUGU

Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17; u daljnjem tekstu: ZEK) u čl. 50. propisano je da krajnji korisnik odnosno u ovom slučaju stranka ima pravo podnijeti telekom operateru prigovor u vezi na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu. Prigovor se podnosi u pisanom ili elektroničkom obliku telekom operateru. Bitno je napomenuti da prigovor treba sadržavati sve činjenice i dokaze na kojima se on temelji. Rok za podnošenje prigovora je 30 dana od dana dospijeća računa za pružene usluge. Telekom operater je prema čl. 50. st.12. dužan dostaviti pisani odgovor Stranci u roku od najviše 15 dana.

Ukoliko stranka nije zadovoljna pisanim odgovorom prema čl. 50. st. 13. ZEK-a ima pravo podnijeti pritužbu, odnosno reklamaciju povjerenstvu za pritužbe potrošača pri telekom operateru u roku od 30 dana od dana dostave odgovor na prigovor.

Prema čl. 51. ZEK-a ukoliko se problem stranke ne riješi gore navedenom pisanom reklamacijom, stranka se ima pravo obratiti HAKOM-u (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti)  sa zahtjevom za rješavanje spora u roku od 30 dana od dostave odgovora na reklamaciju. HAKOM će donijeti odluku o rješenju spora u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 4 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za rješavanje spora.

MOŽE LI SKLOPLJENI UGOVOR RASKINUTI BEZ PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIJEVREMENI RASKID UGOVORA?

U članku 42.a st. 1. ZEK-a propisano je da cjenik usluga sadržava načela obračunskog sustava te cijene pojedinih usluga, paketa usluga i drugih dodatnih usluga koje operatori javnih komunikacijskih usluga pružaju krajnjim korisnicima usluga, uključujući i naknade za pristup, ako postoje, kao i korištenje svih usluga koje su automatski omogućene u mreži operatora, a za čije uključenje ili korištenje krajnji korisnik usluga mora dati izričitu prethodnu privolu. Cjenik te njegove izmjene su operatori javnih komunikacijskih usluga dužni objaviti na svojim internetskim stranicama, te ga učiniti dostupnim i na svojim prodajnim mjestima, na način koji krajnjim korisnicima usluga omogućuje jednostavan pristup u za njih pristupačnom obliku.

U istom članku, ali u stavku 10. ZEK navodi da ako su izmjene cjenika usluga iz stavka 1. ovoga članka za krajnjeg korisnika usluga nepovoljnije u odnosu na ugovorene cijene usluga, krajnji korisnik usluga ima pravo raskinuti pretplatnički ugovor bez naknade, odnosno ima pravo na povrat neiskorištenog novčanog iznosa u roku od 30 dana od dana objave tih izmjena, osim u slučaju ako su te izmjene cjenika usluga:

1. posljedica regulatornih obveza koje proizlaze iz ZEK-a,

2. posljedica izmjene poreza na dodanu vrijednost,

3. posljedica izmjene veleprodajnih cijena na koje operator javnih komunikacijskih usluga nema utjecaja.

Prema čl. 42.a st. 11. ZEK-a u  u slučaju izmjene ili ukidanja paketa usluga ili drugih dodatnih usluga, operatori javnih komunikacijskih usluga moraju obavijestiti svoje krajnje korisnike usluga pisanim ili elektroničkim putem najmanje 30 dana prije takve namjeravane izmjene ili ukidanja, te im istodobno ponuditi drugi paket usluga ili drugu dodatnu uslugu. U tom slučaju ukoliko su izmjene cjenika usluga za krajnjeg korisnika nepovoljnije u odnosu na ugovorene cijene usluga, na odgovarajući se način primjenjuje gore navedena odredba stavka 10. ovoga članka, a ukoliko su izmjene cjenika usluga isključivo u korist krajnjeg korisnika, primijeniti će se na postojeće krajnje korisnike usluga danom objave tih izmjena. Prema navedenom, stranke bi mogle ostvarivati pravo na raskid pretplatničkog ugovora bez naknade za prijevremeni raskid istog ugovora.

OSIJEK PRO BONO, studeni 2019.