USPOSTAVA VLASNIŠTVA NAD POSEBNIM DIJELOM NEKRETNINE – Etažno vlasništvo

JE LI POTREBNA SUGLASNOST SVIH SUVLASNIKA ZA UPIS NEKRETNINE U ZK? Članak 53. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98,                137/99,  22/00, 73/00,  129/00, 114/01,  79/06,  141/06,  146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, dalje u tekstu: ZV) propisuje: ako suvlasnici suglasno odluče da će umjesto diobe nekretnine svoja suvlasnička prava ograničiti tako da će s određenim idealnim dijelom povezati vlasništvo posebnog dijela suvlasničke nekretnine, odnosno da će ...
More