Prodaja nekretnine u postupku ovrhe kroz elektroničku javnu dražbu i pravo na pokriće troškova stambenog zbrinjavanja

Temeljem članka 127. Ovršnog zakona (u daljnjem tekstu: OZ) stranka nakon elektroničke prodaje stana na javnoj dražbi gubi vlasništvo nad istim te ga je dužna predati kupcu odmah nakon dostave zaključka o prodaji nekretnine – ako drukčije nije određeno zakonom ili u sporazumu s kupcem. Nakon donošenja zaključka o prodaji nekretnine kupcu (u daljnjem tekstu: zaključak) sud će na prijedlog kupca pristupiti ovrsi radi ispražnjenja i predaje stana kupcu čijim podnošenjem kupac stječe položaj ovrhovoditelja (članak 128. OZ-a).

Nadalje, članak 130. OZ-a određuje kako će sud nakon donošenja zaključka na prijedlog kupca narediti najmoprimcu ili zakupcu da stan predaju kupcu u roku koji ne može biti kraći od tri mjeseca. Ako se predaja ne izvrši u roku, odredit će se prisilna ovrha radi ispražnjenja i predaje stana kupcu. Navedeni rok počinje teći dostavom rješenja najmoprimcu, odnosno zakupcu i ne prekida se izjavljivanjem žalbe.

Jedan od novijih zakonskih instituta zaštite koji se stranci pruža jest stambeno zbrinjavanje ovršenika uređeno člankom 131. OZ-a u vidu novčane naknade za troškove stambenog zbrinjavanja iz sredstava državnog proračuna. Na nju će stranka imati pravo ako je u nekretnini iz koje se dužna iseliti stanovala prije pokretanja ovršnog postupka ili je dobrovoljno predala nekretninu kupcu ili ako u vlasništvu nema drugu nekretninu za zadovoljenje osnovnih stambenih potreba, a isto se ostvaruje u postupku za priznavanje prava na novčanu naknadu za troškove stambenog zbrinjavanja. Zahtjev se predaje nadležnom centru za socijalnu skrb u roku od 30 dana od dana predaje nekretnine kupcu, a o njemu isti i odlučuje. Uz zahtjev je potrebno priložiti rješenje o ovrsi kojim je određena ovrha na nekretnini te dokaz o sklopljenom ugovoru o najmu nekretnine za stambeno zbrinjavanje. Pravo na novčanu naknadu za troškove stambenog zbrinjavanja priznaje se od dana predaje nekretnine kupcu, isplaćuje se mjesečno, a priznaje se najduže za razdbolje do 18 mjeseci. Visina novčane naknade za troškove stambenog zbrinjavanja iznosi mjesečno najviše do 500 % osnovice na temelju koje se izračunava iznos drugih prava prema propisima u socijalnoj skrbi, a priznaje se u visini ugovorene najamnine. O žalbi protiv rješenja centra za socijalnu skrb kojim se odlučuje o pravu na novčanu naknadu za troškove stambenog zbrinjavanja odlučuje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Bitno je istaknuti kako je stranka, ako joj se prizna pravo na novčanu naknadu, dužna centru za socijalnu skrb prijaviti svaku promjenu koja utječe na daljnje ostvarivanje ili na visinu novčane naknade i to odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene. Ako zbog promijenjenih okolnosti više ne ispunjava uvjete za daljnje korištenje prava na novčanu naknadu isto prestaje danom nastanka promijenjenih okolnosti.

Iznimnu zaštitu, za ovršenika i za osobe koje je isti po zakonu dužan uzdržavati, a koje su u nekretnini iz koje se ovršenik dužan iseliti stanovale prije pokretanja ovršnog postupka, a koje ne mogu potrebe stambenog zbrinjavanja zadovoljiti priznavanjem prava na novčanu naknadu, predstavlja i socijalna usluga privremenog smještaja u kriznim situacijama.

OSIJEK PRO BONO, siječanj 2021.