Dijete kao uzdržavani član i promjene na poreznoj kartici

KADA SE DIJETE SMATRA UZDRŽAVANIM ČLANOM ?

 Prema članku 14. stavku 5. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18 u daljnjem tekstu: Zakon o porezuu) djecom se smatraju djeca koje roditelji, mećehe odnosno očusi, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju. Također, djetetom se smatra i dijete nakon završeta redovnog školovanja do prvog zaposlenja.

Članak 17., stavak 1. propisuje da se u smislu ovoga Zakona, uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom (dalje u tekstu: uzdržavani članovi) smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu ovoga Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 15.000,00 kuna na godišnjoj razini izračunan kao šesterostruki iznos osnovice osobnog odbitka.

 NA KOJI SE NAČIN MIJENJAJU PODATCI NA POREZNOJ KARTICI?

U čl. 29. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 01/19, 80/19 u daljnjem tekstu: Pravilnik o porezu na dohodak) navodi se da podatke o radniku i osobi koja ostvaruje primitke (plaću) od nesamostalnog rada odnosno umirovljeniku ili korisniku obiteljske mirovine popunjava nadležna ispostava Porezne uprave, na temelju isprava koje ispostavljaju nadležna tijela države, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (osobna iskaznica, izvadak iz matice vjenčanih i slično).

U stavku 3. članka 29. Pravilnika o porezu na dohodak navodi se da podatke za uvećanje osnovnog osobnog odbitka u Obrascu Porezne kartice popunjava nadležna ispostava Porezne uprave na temelju isprava kao što su izvaci i potvrde iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih, pravomoćne sudske odluke, javne isprave, potvrde o usvojenju djeteta i skrbništvu, potvrde nadležnog tijela za zapošljavanje, rješenja o utvrđenom invaliditetu ili uvjerenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom o upisu u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, potvrda o školovanju na školama i fakultetima, potvrde o prebivalištu ili uobičajenom boravištu te svih drugih isprava koje potvrđuju činjenice u svezi s korištenjem osobnog odbitka.

U stavku 4. propisano je da se u obrazac Porezne kartice upisuje kratki opis promjena koje utječu na visinu faktora osobnog odbitka poreznog obveznika, a i drugih promjena koje utječu na pravilno utvrđivanje i usmjeravanje poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te podaci o omjeru (postotku) raspodjele osobnog odbitka prema poslodavcima. Obrazac Porezne kartice ovjerava Porezna uprava. Ako porezni obveznik nema pravo na osobni odbitak za određeno uzdržavano dijete u obrazac Porezne kartice upisuje se ime i prezime toga djeteta, te podaci o poreznom obvezniku (ime i prezime i OIB) koji taj osobni odbitak koristi i pripadajući postotak osobnog odbitka. Prilikom utvrđivanja mogućnosti korištenja osobnog odbitka Porezna uprava provjerava da li se odbici za uzdržavanu djecu i druge članove uže obitelji poreznog obveznika već koriste i u kojem dijelu se koriste od bračnog druga ili drugih članova uže obitelji.

Članak 28. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak navodi da svaku promjenu osobnih podataka i podataka koji utječu na neoporezivi dio dohotka (osobni odbitak) na Obrazac Porezne kartice može upisati samo ispostava Porezne uprave nadležna prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika, umirovljenika i osobe koja ostvaruje primitke (plaću) od nesamostalnog rada.

U vezi s raspodjelom osobnog odbitka za isto dijete Pravilnik o porezu na dohodak u članku 16., stavku 1. navodi da se dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu može  preraspodijeliti u godišnjoj poreznoj prijavi, odnosno u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak. U tom slučaju, osobe koje žele podijeliti osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji, svojim godišnjim poreznim prijavama obvezno prilažu izjavu o omjeru (postotku) raspodjele osobnog odbitka te o imenima i prezimenima i osobnom identifikacijskom broju osoba s kojima su osobni odbitak podijelile.

Nadalje, stavak 2. članka 16. Pravilnika o porezu na dohodak napominje da iznimka postoji ukoliko se osobe ne mogu dogovoriti o raspodjeli dijela osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i uzdržavanu djecu, a jedan od uzdržavatelja traži preraspodjelu osobnog odbitka, tada se osobni odbitak dijeli na jednake dijelove odnosno svakom poreznom obvezniku osobni odbitak priznaje se u jednakom dijelu. U tom slučaju raspodjelu osobnog odbitka izvršit će Porezna uprava na način:

1. ako se traži preraspodjela osobnog odbitka u tijeku poreznog razdoblja – za oba porezna obveznika izvršit će izmjene poreznih kartica – obrazaca porezne kartice te ih dostaviti poreznim obveznicima odnosno njihovim poslodavcima/isplatiteljima primitaka (plaće) i mirovine,

2. ako se traži preraspodjela osobnog odbitka po podnesenim godišnjim poreznim prijavama ili u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak – po podnesenim godišnjim poreznim prijavama za oba porezna obveznika izvršit će raspodjelu osobnog odbitka.​

OSIJEK PRO BONO, listopad 2019.