Novčana naknada nakon prestanka radnog odnosa

IMA LI STRANKA PRAVO NA NOVČANU NAKNADU NAKON PRESTANKA RADNOG ODNOSA?

Stavak 1. čl. 46. Zakona o tržištu rada (NN 118/18; u daljnjem tekstu: ZTR) propisuje da pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti ima najmanje devet mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca. Nadalje, čl.47. st.1. ZTR-a ističe da pravo na naknadu stječe nezaposlena osoba kojoj je prestao radni odnos, ako se prijavi Zavodu za zapošljavanje i podnese zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, a 2. stavak istog članka ističe mogućnost da se stranka, koja iz opravdanog razloga propusti prijavu navedenu u 1.st., može prijaviti i podnijeti zahtjev Zavodu u roku od osam dana od dana prestanka razloga koji je prouzročio propuštanje roka, a najkasnije 60 dana od propuštanja roka iz stavka 1. ovoga članka.

Čl. 48. st.1. ZTR-a nabraja slučajeve u kojima nema pravo na naknadu nezaposlena osoba kojoj je radni odnos prestao na neki od sljedećih načina:

1. ako je otkazala radni odnos odnosno službu, osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem poslodavca,

2. pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa odnosno službe,

3. sudskom nagodbom kojom je utvrđen prestanak radnog odnosa,

4. zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu ili nije zadovoljila tijekom pripravničkog odnosno vježbeničkog staža odnosno nije u propisanom roku položila  stručni ispit koji je posebnim propisom utvrđen kao uvjet za nastavak rada,

5. redovnim otkazom uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika ili izvanrednim otkazom zbog teške povrede radne obveze odnosno službene dužnosti ili prestankom službe po sili zakona zbog razloga uvjetovanih ponašanjem službenika ili

6. zbog izdržavanja kazne zatvora duže od tri mjeseca. S obzirom na to da se ovdje radi o redovitom osobno uvjetovanom otkazu, ne dolazi do isključenja prava na naknadu. Čl.51. ZTR-a propisuje da osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade za osobu kojoj je prestao radni odnos čini prosjek brutoplaće ostvaren u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa, a čl. 54. ZTR-a propisuje da nezaposlena osoba koja je provela na radu 9 mjeseci do dvije godine ima pravo na novčanu naknadu u trajanju od 90 dana.

OSIJEK PRO BONO, listopad 2019.