IZJAVLJIVANJE PRIGOVORA NA POSTUPANJE POLICIJE

Prema članku 5. stavku 1. Zakona o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16, 66/19; u daljnjem tekstu: ZOP) fizička i pravna osoba koja smatra da je djelovanjem ili propuštanjem djelovanja policijskog službenika u primjeni policijskih ovlasti povrijeđena njezina prava ili slobode, ima pravo Ministarstvu podnijeti pritužbu u roku od 30 dana od dana saznanja za povredu. A u istom članku (5.), ali u stavku 2. navodi se da ta pritužba mora biti razumljiva i da mora sadržavati:

  • ime,prezime i adresu podnositelja
  • mjesto, vrijeme i opis djelovanja ili propuštanja djelovanja kojima su povrijeđena prava ili slobode podnositelja ili druge osobe
  • potpis podnositelja

Prema stavku 1. članka 5.a ZOP-a pritužbu  razmatra rukovoditelj ustrojstvene jedinice Ministarstva u kojoj je raspoređen policijski službenik na kojeg se pritužba odnosi ili policijski službenik kojeg on ovlasti, radi utvrđivanja činjeničnog stanja.

Obveza je rukovoditelja obavijestiti podnositelja pritužbe o utvrđenom činjeničnom stanju i poduzetim mjerama u roku od 30 dana od dana primitka pritužbe.

Podnositelj pritužbe nezadovoljan sadržajem obavijesti može u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, podnijeti prigovor ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za unutarnju kontrolu Ministarstva koja je obvezna podnositelju prigovora odgovoriti u roku od 30 dana od dana primitka prigovora.

Dok službene stranice Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu; MUP) navode da se pisane pritužbe mogu  dostaviti:

  1. pisanim putem na adresu nadležne policijske uprave, putem telefaksa ili putem elektroničke pošte,
  2. pisanim putem na adresu: Ravnateljstvo policije, Ured glavnog ravnatelja policije, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica br. 335, putem telefaksa na broj: 01/3788-318 ili putem elektroničke pošte na adresu policija@mup.hr
  3. Služba za unutarnju kontrolu, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara br. 33, putem telefaksa na broj: 01/6122-603 ili putem elektroničke pošte na adresu unutarnja@mup.hr.

Pritužbe se mogu predati i osobno, od 8 do 16 sati, u pisarnici nadležne policijske uprave odnosno nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva u sjedištu (na adrese u Zagrebu, Ilica br. 335 i Ulica grada Vukovara br. 33).

U slučajevima kada građanin smatra da su postupanjem odnosno ne postupanjem policijskog službenika povrijeđena njegova prava ili prava drugoga ili da je došlo do povrede zakona, od 0 do 24 sata može nazvati na telefon 192 (Operativno-komunikacijski centar policijske uprave na čije se području događaj dogodio ili na besplatni telefon za pritužbe Ministarstva unutarnjih poslova 0800-0192), gdje će dobiti konkretne upute za daljnje postupanje.

OSIJEK PRO BONO, listopad 2019.