Podnošenje tužbe za razvod braka

O TUŽBI ZA RAZVOD BRAKA

Stavak 1. članak 50. Obiteljskog Zakona (NN 103/15; u daljnjem tekstu: ObZ) propisuje da razvod braka može tužbom zahtijevati jedan bračni drug, a oba bračna druga prijedlogom za sporazumni razvod braka. Bračni drugovi su time zakonom isključivo legitimirani na ukidanje postojećeg pravnog odnosa, u ovome slučaju braka. Iznimku predstavlja članak 370. ObZ-a u kojem se punomoćniku stranke pruža mogućnost podnošenja tužbe, ali uz ograničenje da se u punomoći izričito navede koju tužbu punomoćnik može podnijeti, dakle tužbu za razvod braka. Dalje ObZ u članku 369. navodi da pravo na tužbu u bračnom sporu nije ograničeno rokom. Ako jedan bračni drug podnese tužbu radi razvoda braka, a drugi najkasnije do zaključenja glavne rasprave izričito izjavi da ne osporava osnovanost tužbenog zahtjeva, smatrat će se da su bračni drugovi podnijeli prijedlog za sporazumni razvod braka. U tome slučaju parnični postupak pokrenut tužbom se obustavlja, a postupak se nastavlja voditi kao izvanparnični postupak pokrenut prijedlogom za sporazumni razvod braka.

Sukladno Zakonu o parničnom postupku (SL SFRJ 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91 i NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19 ; u daljnjem tekstu: ZPP) Općinski su sudovi u parničnom postupku uvijek sude u prvom stupnju u bračnim sporovima. Za suđenje je opće mjesno nadležan sud na čijem području tuženik ima prebivalište. Stavak 1. članak 54. ZPP-a navodi da je u bračnim sporovima pored suda općemjesne nadležnosti, nadležan i sud na čijem su području bračni drugovi imali posljednje zajedničko prebivalište.

Članak 186. ZPP-a navodi bitan sadržaj tužbe, odnosno, tužba treba sadržavati određen zahtjev u pogledu glavne stvari i sporednih traženja, činjenice na kojima tužitelj temelji zahtjev, dokaze kojima se utvrđuju te činjenice, a i druge podatke koje mora imati svaki podnesak. Pod pojmom “drugi podaci koje mora imati svaki podnesak” ZPP misli na oznaku suda, ime, prebivalište, odnosno boravište stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomoćnika, ako ih imaju, osobni identifikacijski broj stranke koja podnosi podnesak, predmet spora, sadržaj izjave i potpis podnositelja, odnosno njezinog zastupnika na kraju. Dakle, tužbeni zahtjev odnosi se na razvod sklopljenoga braka dok se činjenica postojanja braka dokazuje izvatkom iz matice vjenčanih.

KOLIKO IZNOSI NAKNADA ODVJETNIKU U POSTUPKU RAZVODA BRAKA  TEMELJEM TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA?

Sukladno Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 142/2012, 103/2014, 118/2014, 107/2015), odvjetniku pripada jednokratna nagrada u visini od 200 bodova za svaki prvostupanjski postupak radi razvoda braka, bez obzira na broj radnji koje je poduzeo. Vrijednost jednoga boda iznosi 10,00 kuna, dakle jednokratna nagrada odvjetniku iznosi 2.000,00 kuna+ PDV koji se mora platiti, dakle stranka bi u takvom slučaju platila odvjetniku nagradu od 2.000,00 kuna + PDV (25 %, što ispadne dodatnih 500 kuna). Dakle, stranka bi u takvom slučaju morala platiti nagradu odvjetniku u iznosu od 2. 500,00 kuna.

OSIJEK PRO BONO, listopad 2019.