Promjena osobnog imena

Iz članka 2. Zakona o osobnom imenu (Narodne novine 118/12, 70/17; u daljnjem tekstu: ZOI) proizlazi da se osobno ime sastoji od imena i prezimena. Ime, odnosno prezime može se sastojati od više riječi. Osoba čije se ime ili prezime sastoji od više riječi, dužna je služiti se istim osobnim imenom u pravnom prometu. Ukoliko osoba u matici rođenih ima upisano osobno ime koje se sastoji od više riječi, može izjavom odrediti kojim će se riječima u osobnom imenu služiti u pravnom prometu. Izjava o tome kojim će se osobnim imenom osoba služiti u pravnom prometu, može se jedanput opozvati, a izjava kao i opoziv upisuju se u maticu rođenih i primjenjuju se danom upisa.

Sukladno članku 6. ZOI-a  svaka osoba ima pravo promijeniti osobno ime, a podnositelj zahtjeva dužan je priložiti uvjerenje suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak. O zahtjevu za promjenu osobnog imena rješava nadležni ured državne uprave u županiji odnosno Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba prema prebivalištu podnositelja zahtjeva. Nadležni ured dužan je u postupku promjene osobnog imena za podnositelja zahtjeva zatražiti dostavu uvjerenja o podacima iz kaznene evidencije. Promjene osobnog imena koje su hrvatskim državljanima odobrene po propisima drugih država, a kojim se više ne služe jer su stekli novo osobno ime, upisuju se u maticu rođenih bez provođenja postupka promjene osobnog imena.

Promjena osobnog imena neće se odobriti ako se predloženim osobnim imenom vrijeđaju i ugrožavaju prava i slobode drugih ljudi, pravni poredak te javni moral, odnosno ako predloženo osobno ime ne predstavlja osobno ime u smislu članka 2. ZOI-a.

Rješenje o promjeni osobnog imena dostavlja se odmah po njegovoj izvršnosti nadležnom matičnom uredu radi upisa u maticu rođenih. Nakon izvršenog upisa promjene osobnog imena, matičar je dužan dostaviti obavijest o promjeni osobnog imena tijelima koja vode evidencije o građanima, a za osuđene osobe kod kojih traje rehabilitacijski rok obavijest  se dostavlja i kaznenoj evidenciji. Sukladno čl.10. ZOI-a osoba je dužna koristiti se novim osobnim imenom u pravnom prometu od dana upisa promjene u maticu rođenih

Ako osoba promijeni osobne podatke (ime ili prezime, osobni identifikacijski broj, spol, prebivalište, datum rođenja) dužna je u roku od 15 dana promijeniti osobne isprave. Ukoliko su se promijenili podaci o osobnom imenu ili osobnom identifikacijskom broju osoba je dužna zatražiti opoziv ili suspenziju certifikata u roku od dva dana od dana nastanka promjene. Nastupanjem navedenih okolnosti osobna iskaznica postaje nevažećom te je osoba dužna podnijeti zahtjev za izdavanjem nove iskaznice.( članak 5. Zakon o osobnoj iskaznici, Narodne novine 62/15).

OSIJEK PRO BONO, listopad 2019.